Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri Penodi Aelod

Cyf 1256

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu proses recriwtio ddienw. Ni fydd y panel recriwtio yn gweld gwybodaeth bersonol fel enw a chyfeiriad ymgeisydd yn ystod y broses ddidoli. Mae’r polisi hwn yn unol â’n hymrwymiad i ddileu rhagfarn, ac i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Manylion swydd wag

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri Penodi Aelod 

06/06/2024, 16:00 

Sylfaenol
Manylion Cyswllt: I gael rhagor o wybodaeth am y broses ddethol, cysylltwch â: penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru. I gael rhagor o wybodaeth am rôl Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a rôl Aelodau cysylltwch â: Geraint Evans, Yr Is-adran Tirweddau, Natur a Choedwigaeth, Llywodraeth Cymru Ffôn: 0300 062 2097 E-bost: geraint.evans@llyw.cymru Neu Anwen Gaffey (Swyddog Gwasanaethau Aelodau) Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL48 6LF Ffôn: 01766 772226 E-bost: anwen.gaffey@eryri.llyw.cymru Os oes angen rhagor o gymorth arnoch chi i wneud cais am y rôl hon, cysylltwch â penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru. I gael rhagor o wybodaeth am Benodiadau Cyhoeddus yng Nghymru, ewch i www.llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus
1
Aelod
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Cynhelir cyfarfodydd yr Awdurdod fel arfer naill ai yn y pencadlys ym Mhenrhyndeudraeth neu ym Mhlas Tan y Bwlch, Maentwrog, Gwynedd, neu yn rhithwir trwy MS Teams

Gofynion y Gymraeg

1 - Mae sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon. Mae’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y rôl hon wedi'u nodi isod. Bydd y sgiliau hyn yn cael eu hasesu fel rhan o’r broses ddethol. I gael rhagor o wybodaeth am lefelau yn y Gymraeg, ewch i’n gwefan.
4 - Gallu darllen y rhan fwyaf o ddeunyddiau sy’n ymwneud â gwaith
4 - Gallu sgwrsio yn y rhan fwyaf o sgyrsiau sy’n ymwneud â gwaith
4 - Gallu deall y rhan fwyaf o sgyrsiau sy’n ymwneud â gwaith
4 - Gallu paratoi’r rhan fwyaf o waith ysgrifenedig yn Gymraeg

Cynllun Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn Arweinydd Hyderus o ran Anabledd. Rydym yn gwarantu cyfweliad i unrhyw ymgeisydd sydd ag amhariad, cyflwr iechyd, sy'n niwroamrywiol neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain os yw'n bodloni'r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd.

Model Cymdeithasol o Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu'r model cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas sy’n analluogi pobl sydd â namau, neu gyflyrau iechyd, sy'n niwroamrywiol neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain.

Rydym wedi ymrwymo i gael gwared ar rwystrau yn y broses recriwtio fel y gall pob aelod o staff (neu ddarpar aelodau staff) berfformio o’u gorau.

Gellir gwneud addasiadau recriwtio ar unrhyw adeg yn y broses recriwtio ar gyfer ymgeiswyr â nam neu gyflwr iechyd, sy'n niwroamrywiol neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. 

Cysylltwch â SicrhauAmrywiaethwrthRecriwtio@llyw.cymru i drafod addasiadau ar gyfer unrhyw ran o'r broses.

Rhaid i bob cais am y swydd hon gael ei wneud gan ddefnyddio ein system ymgeisio ar-lein.


Os oes gennych amhariad sy’n eich atal rhag ymgeisio ar-lein, anfonwch e-bost at ein tîm recriwtio. Gallwch:

  • ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat arall
  • gofyn am addasiad recriwtio i’ch helpu i gyflwyno eich cais

Defnyddiwch y botwm 'Gwneud Cais' i gyflwyno eich cais. Mewngofnodwch neu cofrestrwch i greu cyfrif i wneud cais. Mae cofrestru’n cymryd ychydig funudau a bydd angen cyfeiriad e-bost arnoch chi. 

Ar ôl i chi gofrestru i gael cyfrif a mewngofnodi, byddwch yn cael eich arwain at y ffurflen gais ar-lein. Rhaid i chi lenwi hon a’i chyflwyno cyn y terfyn amser ar y dyddiad cau. Ni fyddwn yn ystyried ffurflen gais anghyflawn.

Os hoffech wneud cais am y swydd wag hon yn Gymraeg, defnyddiwch y ddolen Newid Iaith ar y dudalen hon.  Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na rhai a gyflwynir yn Saesneg. 

I gael gwybodaeth am Broffiliau Llwyddiant y Gwasanaeth Sifil, cliciwch yma.

Mae’r cyfle hwn ar gau i geisiadau.