Cynghorydd Llys Teulu – Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cyf 856

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu proses recriwtio ddienw. Ni fydd y panel recriwtio yn gweld gwybodaeth bersonol fel enw a chyfeiriad ymgeisydd yn ystod y broses ddidoli. Mae’r polisi hwn yn unol â’n hymrwymiad i ddileu rhagfarn, ac i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Manylion swydd wag

Cynghorydd Llys Teulu – Canolbarth a Gorllewin Cymru 

02/04/2024, 16:00 

Parhaol
Caiff cyflog cychwynnol o rhwng £43,785 a £48,269 ei gynnig i'r ymgeisydd llwyddiannus yn seiliedig ar ei sgiliau, ei wybodaeth, ei brofiad a'i berfformiad yn y cyfweliad. Nid oes modd newid yr ystod hon.
Uwch Swyddog Gweithredol £43,785 i £51,839
Llawn amser (croesewir ceisiadau gan bobl sy’n gweithio rhan-amser, fel rhan o rannu swydd neu sy’n gweithio’n llawn amser)
Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Canolbarth a Gorllewin Cymru
Canolbarth Cymru
Y Drenewydd

Mae Cafcass Cymru yn weithredol – mae'n cynghori'r llys ar achosion lle mae lles plentyn yn y fantol – ac mae hefyd yn rhan o Lywodraeth Cymru. Felly, rydym yn cael y gorau o'r ddau fyd – darparu gwasanaethau a'r gallu i lywio a dylanwadu. Rydym yn sefydliad y mae ei werthoedd yn rhan greiddiol o bopeth a wna. Rydym yn sefydliad sydd ag awydd gwirioneddol i wella canlyniadau i'r plant rydym yn gweithio gyda nhw. Rydym yn sefydliad sy'n rhoi Cymru ar y map yn y byd gwaith cymdeithasol a'r byd cyfiawnder teuluol. Rydym am i chi fod yn rhan o'r daith gyffrous hon tuag at roi'r plentyn yn gyntaf a gwneud gwahaniaeth.

Yn Cafcass Cymru, rydym yn cefnogi miloedd o blant a theuluoedd mewn achosion llys teulu bob blwyddyn.  Ein nod yw diogelu'r plentyn a sicrhau bod ei lais yn cael ei glywed o fewn y system cyfiawnder teuluol.  Mae dyfodol y plentyn wrth wraidd pob argymhelliad a wneir a phob cam gweithredu a gymerir gan Cafcass Cymru.

Ein nodau

Fel sefydliad sy'n dysgu, mae Cafcass Cymru yn ymrwymedig iawn i barhau i fuddsoddi yn ein staff er mwyn cynnal lefelau ansawdd cyson, datblygu ein gwasanaethau ac arloesi a pharhau i wella mewn ymateb i heriau'r dyfodol.  Ein nodau yw:

 • Darparu gwasanaeth o'r safon orau i gefnogi canlyniadau gwell i bob plentyn, person ifanc a theulu rydym yn gweithio gyda nhw.
 • Creu amgylchedd a diwylliant dysgu lle mae'r staff yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac y caiff eu llesiant ei gefnogi.
 • Rhannu ein gwybodaeth, dysgu gan bartneriaid a defnyddio ein dylanwad ar y cyd i wella'r system cyfiawnder teuluol a gofal cymdeithasol plant yng Nghymru.

Y rôl

Mae Cynghorwyr Llys Teulu Cafcass Cymru yn cynrychioli dymuniadau, teimladau a buddiannau pennaf plant a phobl ifanc sy'n gysylltiedig ag achosion llys teulu yng Nghymru, gan ddarparu cyngor gwaith cymdeithasol annibynnol o safon uchel sy'n amddiffyn ac yn hybu eu lles, gan arwain at ganlyniadau diogel. 

Er mwyn bod yn Gynghorydd Llys Teulu, mae'n rhaid i chi feddu ar gymhwyster gwaith cymdeithasol cydnabyddedig a bod wedi'ch cofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru neu fod yn gymwys i gofrestru. Rhaid i chi feddu ar wybodaeth am ddiogelu plant a phobl ifanc o fewn sector statudol a phrofiad o'r maes.

Mae ein gwaith yn heriol; felly, bydd angen i chi fod yn wydn ac yn drefnus, gallu gweithio'n gymesur, a meddu ar sgiliau TG cryf a sgiliau cyfathrebu gwych ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Os ydych o'r farn mai dyma'r math o ddiwylliant a sefydliad y gallech ffynnu ynddynt, a'ch bod yn frwdfrydig dros wneud gwahaniaeth i blant a theuluoedd, byddai Cafcass Cymru yn croesawu eich diddordeb.

Rydym wedi gwneud ymrwymiad amlwg i ddod yn sefydliad cynyddol amrywiol gyda gweithlu sy'n adlewyrchu amrywiaeth y plant a'r teuluoedd rydym yn gweithio gyda nhw. Rydym yn benodol yn croesawu ceisiadau gan unigolion o gefndiroedd amrywiol ag amrywiaeth o brofiadau bywyd a phrofiadau proffesiynol o waith cymdeithasol. Caiff hyn ei gefnogi gan ein dull dynamig o ddysgu a datblygu ac mae sawl rhwydwaith Amrywiaeth y gall staff gymryd rhan ynddo, gan gynnwys y Rhwydwaith Staff Ethnig Leiafrifol, Rhwydwaith LHDTRh+ PRISM a'r Rhwydwaith Menywod Ynghyd.

Fel Cynghorydd Llys Teulu, byddwch yn gweithio'n uniongyrchol â phlant a theuluoedd agored i niwed, er mwyn cynghori'r llysoedd teulu ynghylch y dull gweithredu gorau ar gyfer y plentyn neu'r person ifanc. Byddwch yn gweithio gyda rhieni, perthnasau, awdurdodau lleol a'r llysoedd ac yn dangos eich dealltwriaeth o'r hyn sydd ei angen a'i eisiau ar y plentyn, a'i deimladau.

Bydd eich tasgau allweddol yn cynnwys:

 • Cario llwyth achosion sy'n cynnwys achosion cyfraith breifat a/neu gyfraith gyhoeddus.
 • Rhoi cyngor a chymorth gwaith cymdeithasol proffesiynol i'r Llysoedd i sicrhau bod achosion yn cael eu cwblhau'n amserol a sicrhau'r canlyniad gorau posibl i'r plentyn yn seiliedig ar ei anghenion unigol a'i fudd pennaf.
 • Darparu tystiolaeth o safon uchel (ar lafar ac yn ysgrifenedig) i'r Llys.
 • Sicrhau y rhoddir blaenoriaeth i les y plentyn drwy gydol yr achos, gan gynnwys sicrhau bod y plentyn yn cael ei ddiogelu yn unol â gofynion y sefydliad a Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan.
 • Sicrhau y caiff cynrychiolydd cyfreithiol ei benodi a'i gyfarwyddo ar gyfer y plentyn fel sy'n ofynnol ac yn unol â gofynion statudol a sefydliadol.
 • Sicrhau y caiff dymuniadau a theimladau'r plentyn eu hystyried yn briodol a'u nodi mewn modd amserol o safon uchel drwy gydol yr asesiad o anghenion y plentyn fel rhan o achosion teuluol.
 • Cynghori a chynorthwyo rhieni a phartïon perthnasol eraill mewn anghydfodau gyda'r nod o leihau gwrthdaro a lleihau'r angen am ymyriadau gan y llysoedd.
 • Gweithio'n effeithiol gyda sefydliadau partner, rhanddeiliaid a phobl sy'n defnyddio ein gwasanaeth, gan gynnal yr annibyniaeth sy'n ofynnol fel rhan o'r achos.
 • Bod yn ymwybodol o unrhyw newidiadau o ran deddfwriaeth, canllawiau, rheolau'r llys, polisïau, gweithdrefnau a datblygiadau arferion gorau.
 • Cydymffurfio â pholisïau sefydliadol, gweithdrefnau, gofynion statudol a rheolau'r llys wrth ddarparu gwasanaethau i blant a theuluoedd sy'n rhan o achosion teuluol.
 • Bod yn gyfrifol am ddysgu a datblygiad personol yn unol â gofynion Gofal Cymdeithasol Cymru a phroses rheoli perfformiad Llywodraeth Cymru.
 • Gweithio fel aelod o dîm, mynd i gyfarfodydd perthnasol a chyfrannu at effeithiolrwydd a gwaith cynllunio ehangach Cafcass Cymru fel sy'n ofynnol.
 • Darparu gwybodaeth reoli am lwythi gwaith, arferion a pherfformiad fel sy'n ofynnol.
 • Defnyddio TGCh yn effeithiol i gynllunio a chofnodi achosion a chefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaethau.
 • Cynrychioli Cafcass Cymru a Llywodraeth Cymru mewn modd proffesiynol sydd bob amser yn anelu at hyrwyddo delwedd gadarnhaol.

Beth fydd y sefydliad yn ei ddisgwyl?

 • Byddwch yn gyfrifol am reoli meysydd gwaith diffiniedig gan roi’ch gwybodaeth neu’ch profiad arbenigol ar waith er mwyn defnyddio crebwyll cadarn wrth ddehongli gwybodaeth gymhleth neu anghyson, gan bwyso a mesur yr holl dystiolaeth i greu atebion arloesol i broblemau.
 • Byddwch yn hyblyg ac yn barod i addasu, yn agored i newidiadau sy’n effeithio arnoch chi a’ch maes gwaith, ac yn delio â'r newid hwnnw’n effeithlon ac yn broffesiynol.
 • Byddwch yn dangos ymwybyddiaeth wleidyddol a dealltwriaeth o’r tirwedd gwleidyddol wrth ystyried effaith eich penderfyniad a’ch gwaith ar y maes busnes ehangach ac wrth lunio cynigion ar gyfer uwch-reolwyr a Gweinidogion.

Beth fydd eich tîm yn ei ddisgwyl?

 • Mae’n bosibl y bydd gofyn ichi reoli tîm, gan bennu cyfeiriad clir ar gyfer cyflawni ei amcanion. Byddwch yn cefnogi aelodau’r tîm yn eu gwaith, megis meysydd gwaith cymhleth; dyrannu a blaenoriaethu gwaith; rheoli perfformiad, hyfforddi a datblygu; mentora a choetsio.
 • Byddwch yn gwerthfawrogi amrywiaeth a chynhwysiant, gan greu amgylchedd lle mae unigolion yn teimlo y gallant herio, rhannu syniadau a mynegi pryderon yn ddiogel, gan ddefnyddio dull cynhwysol o arwain.
 • Byddwch yn gyfrifol am ddatblygu, gweithredu a chynnal systemau neu brosesau, gan sicrhau rhagoriaeth neu werth am arian.

 Beth fydd rhanddeiliaid allweddol yn ei ddisgwyl?

 • Byddwch yn arwain y gwaith o greu, adeiladu a chynnal perthnasoedd adeiladol ar bob lefel.
 • Byddwch yn gallu teilwra ac addasu eich arddull gyfathrebu (ar bapur ac ar lafar) i gynghori, tywys, dylanwadu a darbwyllo rhanddeiliaid mewnol ac allanol yn ôl y gofyn.

Yn Cafcass Cymru rydym am fuddsoddi mewn dysgu parhaus, gan helpu i ysbrydoli ac ysgogi ein staff i ddatblygu yn eu rolau a llwyddo hyd eithaf eu gallu o fewn sefydliad dynamig, amrywiol ac agored.

Mae rôl Cynghorydd Llys Teulu yn cynnig cyfleoedd sylweddol i chwarae rôl allweddol yn y gwaith o reoli, datblygu a gwella gwasanaeth i Gymru gyfan, gan gynnwys cydgysylltu ag amrywiaeth o asiantaethau a sefydliadau.

Cyflog Cychwynnol: Caiff cyflog cychwynnol o rhwng £43,785 a £48,269 ei gynnig i'r ymgeisydd llwyddiannus yn seiliedig ar ei sgiliau, ei wybodaeth, ei brofiad a'i berfformiad yn y cyfweliad.  Nid oes modd newid yr ystod hon. 

Lleoliad: Mae ein Cynghorwyr Llys Teulu yn gweithio'n hyblyg, boed hynny yn y llys, gartref, yn y swyddfa neu, wrth gwrs, gyda phlant a theuluoedd, ac rydym yn cynnig y dechnoleg i'ch galluogi i wneud hyn yn effeithiol.  Fel Cynghorydd Llys Teulu, byddwch yn cael eich neilltuo i un o'n 5 ardal weithredol ddaearyddol gyda phrif swyddfa o fewn yr ardal honno a dylech fod yn barod i deithio o fewn pellter rhesymol i'r swyddfa hon.

Mae'r hysbyseb hon yn cyfeirio at swyddi gwag yn ardal Canolbarth a Gorllewin Cymru (swyddfa Caerfyrddin a'r Drenewydd).

Buddiannau i gyflogeion

 • Mae Cafcass Cymru yn un o Is-adrannau'r Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn Llywodraeth Cymru ac mae gyrfa gyda ni yn cynnig llawer o fuddiannau'r gwasanaeth sifil gan gynnwys:
 • Datblygiad cyflog yn seiliedig ar ragdaliadau cynyddrannol blynyddol.
 • Hawl amser llawn i 31 diwrnod o wyliau bob blwyddyn, ynghyd â 10 diwrnod o wyliau cyhoeddus a diwrnodau braint
 • Amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddiant
 • Pensiwn y gwasanaeth sifil.
 • Ad-dalu ffioedd Gofal Cymdeithasol Cymru.
 • Trefniadau gweithio hyblyg

Mae lwfans o £1,000 y flwyddyn ar gael os ydych yn defnyddio eich car eich hun ar gyfer eich holl deithiau busnes swyddogol ac yn teithio dros 2,000 o filltiroedd statudol y flwyddyn. Mae trwydded yrru ddilys ac yswiriant cerbyd modur yn ofynnol.

Os hoffech gael gwybod mwy, neu os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais, rydym yn annog pob darpar ymgeisydd yn gryf i gysylltu â ni cyn cwblhau cais i drafod y rôl a'r broses recriwtio.  Anfonwch e-bost i CafcassCymruHR@llyw.cymru gyda'ch manylion cyswllt, gan nodi pa faes y mae gennych ddiddordeb gweithio ynddo a'r amseroedd gorau i gysylltu â chi.

Mae’r hysbyseb hwn yn cynnwys teitlau y meini prawf ag asesir trwy gydol y cais. Am fwy o wybodaeth, gwasgwch “gwneud cais” er mwyn gweld holl manylion y gofynion sydd ar y ffurflen cais.

Wrth gyflwyno'ch tystiolaeth cofiwch ddisgwyliadau'r radd fel y nodir yn y disgrifiad gradd yn ogystal â'r prif gyfrifoldebau sy'n hanfodol ar gyfer y rôl.

Uwch
2
CafcassCymruHR@gov.wales

Gofynion y Gymraeg

3 - Er nad yw sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, byddai eu cael yn gaffaeliad. Mae’r rôl hon yn rôl lle mae sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol.
0 - Dim sgiliau
0 - Dim sgiliau
0 - Dim sgiliau
0 - Dim sgiliau

Proses a Chamau Dethol

Mae Llywodraeth Cymru, fel pob un o Adrannau eraill y Llywodraeth, yn defnyddio Proffiliau Llwyddiant wrth recriwtio.  Ar gyfer pob rôl, byddwn yn ystyried yr hyn y bydd angen i chi ei ddangos er mwyn llwyddo. Mae hyn yn rhoi’r cyfle gorau posibl i ni ddod o hyd i’r person iawn ar gyfer y swydd. Mae’n gwella perfformiad ac yn gwella amrywiaeth a chynhwysiant.

Dyma’r broses a’r camau dethol:

Nifer y Camau:Proses 2 gam
Cam 1Cais
Cam 2Cyfweliad

Ymddygiad

Byddwn yn eich asesu yn erbyn y meini prawf Ymddygiad hyn yn ystod y broses ddethol.

Gwneud Penderfyniadau Effeithiol

Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Arweinyddiaeth

Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Cyflawni’n Gyflym 

Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Rheoli Gwasanaeth o Ansawdd 

Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Profiad

Byddwn yn eich asesu yn erbyn y meini prawf Profiad canlynol yn ystod y broses asesu.
Cwestiynau am brofiad

1. Dealltwriaeth o anghenion plant sy'n rhan o achosion cyfraith breifat a chyhoeddus o fewn y system cyfiawnder teuluol gan gynnwys pwysigrwydd adrodd yn brydlon ac osgoi oedi wrth wneud penderfyniadau ar gyfer plant.

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad
Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

2. Tystiolaeth o gynllunio achosion a chofnodi gwaith achos yn effeithiol gyda phlentyn/plant a theuluoedd yn unol â'r Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol.

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Cymhwysedd

Gofynnir i chi am eich cenedligrwydd ac a oes gennych chi hawl gyfreithiol i weithio yn y Deyrnas Unedig. Pwrpas hyn yw gweld a ydych chi’n gymwys i wneud cais am y swydd wag hon. Mae hyn yn ofyniad ar gyfer gweithio yn y Gwasanaeth Sifil. https://www.gov.uk/government/publications/nationality-rules

Os nad ydych chi’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd, ni fydd eich cais yn cael ei ystyried ymhellach. Os daw’n amlwg yn ddiweddarach yn y broses nad ydych yn gymwys i wneud cais, efallai y bydd eich cais yn cael ei dynnu’n ôl, neu’r cynnig yn cael ei dynnu’n ôl.

Mae’r swydd hon yn agor yn fras i’r grwpiau canlynol:
• gwladolion y DU
• gwladolion Gweriniaeth Iwerddon
• gwladolion gwledydd y Gymanwlad sydd â'r hawl i weithio yn y DU
• gwladolion yr UE, y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein ac aelodau teulu’r gwladolion hynny sydd â statws sefydlog neu gyn-sefydlog o dan Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd (EUSS)
• gwladolion yr UE, y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein ac aelodau teulu’r gwladolion hynny sydd wedi gwneud cais dilys am statws sefydlog neu gyn-sefydlog o dan EUSS
• unigolion â chaniatâd cyfyngedig i aros neu ganiatâd amhenodol i aros a oedd yn gymwys i wneud cais am EUSS ar 31 Rhagfyr 2020 neu cyn hynny
• gwladolion Twrci, a rhai aelodau o deulu gwladolion Twrci sydd wedi cronni’r hawl i weithio yn y Gwasanaeth Sifil

Cynllun Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn Arweinydd Hyderus o ran Anabledd. Rydym yn gwarantu cyfweliad i unrhyw ymgeisydd sydd â nam, cyflwr iechyd, sy'n niwroamrywiol neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain os yw'n bodloni'r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu'r model cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas sy’n analluogi pobl sydd â namau, neu gyflyrau iechyd, sy'n niwroamrywiol neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain.

Rydym wedi ymrwymo i gael gwared ar rwystrau yn y broses recriwtio fel y gall pob aelod o staff (neu ddarpar aelodau staff) berfformio o’u gorau.

Gellir gwneud addasiadau recriwtio ar unrhyw adeg yn y broses recriwtio ar gyfer ymgeiswyr â nam neu gyflwr iechyd, sy'n niwroamrywiol neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. 

Cysylltwch â SicrhauAmrywiaethwrthRecriwtio@llyw.cymru i drafod addasiadau ar gyfer unrhyw ran o'r broses.

Gweithle Gwych i Gyn-aelodau’r Lluoedd Arfog

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu’r Cynllun Gweithle Gwych i Gyn-aelodau’r Lluoedd Arfog. Rydym yn gwarantu y byddwn yn cyfweld unrhyw gyn-aelodau cymwys o’r lluoedd arfog os ydynt yn bodloni meini prawf sylfaenol y swydd.

Partneriaeth Gymdeithasol

Yn Llywodraeth Cymru, mae’r berthynas rhwng y cyflogwr a’r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Credwn mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw i reolwyr ac undebau llafur gydweithio.

Dyma’r 3 undeb llafur a gydnabyddir gennym:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae’r berthynas hon yn seiliedig ar gytundeb partneriaeth. Mae hwn yn nodi sut mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         Cyflog
• Telerau ac amodau
• Strategaeth, polisïau a gweithdrefnau AD
• Iechyd, diogelwch a lles
• Newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i roi llais go iawn i’w haelodau yn y gweithle. Maent yn gwneud yn siŵr bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a’u gwarchod. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes rhagorol o weithio mewn partneriaeth â’i hundebau llafur. Rydym yn eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle.  Rydym yn eich annog i ddysgu mwy am ein hundebau llafur, am weithio mewn partneriaeth, ac i gymryd rhan yn eu gwaith.

Buddiannau

Mae holl staff Llywodraeth Cymru yn aelodau o’r Gwasanaeth Sifil, ac o ganlyniad maent yn gymwys ar gyfer:

 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil
 • 31 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata ar gyfer rhan amser)
 • cyfleoedd hyfforddi a datblygu
 • Cynllun Beicio i’r Gwaith
 • Trefniadau gweithio hyblyg Gweithio'n Glyfar
 • Cynllun Car Gwyrdd (ar yr amod ei fod ar gael)

Os ydych chi’n aelod gweithredol o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, gallwch barhau â’ch aelodaeth drwy gydol eich cyflogaeth gyda ni.

Egwyddorion a chwynion recriwtio

Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Edrychwch ar egwyddorion recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil ar wefan y Comisiwn. info@csc.gov.uk

Os ydych chi’n teimlo nad yw eich cais wedi cael ei drin yn unol â’r egwyddorion hyn a’ch bod yn dymuno gwneud cwyn, anfonwch e-bost at cwynion@llyw.cymru. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfeirio at gyfeirnod y swydd wag.

Os nad ydych chi’n fodlon â’r ymateb a gewch gan Lywodraeth Cymru, gallwch gysylltu â Chomisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Rhaid i bob cais am y swydd hon gael ei wneud gan ddefnyddio ein system ymgeisio ar-lein.


Os oes gennych amhariad sy’n eich atal rhag ymgeisio ar-lein, anfonwch e-bost at ein tîm recriwtio. Gallwch:

 • ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat arall
 • gofyn am addasiad recriwtio i’ch helpu i gyflwyno eich cais

Defnyddiwch y botwm 'Gwneud Cais' i gyflwyno eich cais. Mewngofnodwch neu cofrestrwch i greu cyfrif i wneud cais. Mae cofrestru’n cymryd ychydig funudau a bydd angen cyfeiriad e-bost arnoch chi. 

Ar ôl i chi gofrestru i gael cyfrif a mewngofnodi, byddwch yn cael eich arwain at y ffurflen gais ar-lein. Rhaid i chi lenwi hon a’i chyflwyno cyn y terfyn amser ar y dyddiad cau. Ni fyddwn yn ystyried ffurflen gais anghyflawn.

Os hoffech wneud cais am y swydd wag hon yn Gymraeg, defnyddiwch y ddolen Newid Iaith ar y dudalen hon.  Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na rhai a gyflwynir yn Saesneg. 

Darllenwch y canllawiau i ymgeiswyr i gael rhagor o wybodaeth am y broses recriwtio.

I gael gwybodaeth am Broffiliau Llwyddiant y Gwasanaeth Sifil, cliciwch yma.

Mae’r cyfle hwn ar gau i geisiadau.