Cynghorydd y Llys Teulu - De Cymru

Cyf 848

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu proses recriwtio ddienw. Ni fydd y panel recriwtio yn gweld gwybodaeth bersonol fel enw a chyfeiriad ymgeisydd yn ystod y broses ddidoli. Mae’r polisi hwn yn unol â’n hymrwymiad i ddileu rhagfarn, ac i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Manylion swydd wag

Cynghorydd y Llys Teulu - De Cymru 

18/03/2024, 16:00 

Parhaol
Caiff cyflog cychwynnol o rhwng £43,785 a £48,269 ei gynnig i'r ymgeisydd llwyddiannus yn seiliedig ar ei sgiliau, ei wybodaeth, ei brofiad a'i berfformiad yn y cyfweliad. Nid oes modd newid yr ystod hon.
Uwch Swyddog Gweithredol £43,785 i £51,839
Llawn amser (croesewir ceisiadau gan bobl sy’n gweithio rhan-amser, fel rhan o rannu swydd neu sy’n gweithio’n llawn amser)
Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
De Cymru
Caerdydd, De-ddwyrain Cymru
Cathays, Caerdydd

Mae Cafcass Cymru yn weithredol – mae'n cynghori'r llys ar achosion lle mae lles plentyn yn y fantol – ac mae hefyd yn rhan o Lywodraeth Cymru. Felly, rydym yn cael y gorau o'r ddau fyd – darparu gwasanaethau a'r gallu i lywio a dylanwadu. Rydym yn sefydliad y mae ei werthoedd yn rhan greiddiol o bopeth a wna. Rydym yn sefydliad sydd ag awydd gwirioneddol i wella canlyniadau i'r plant rydym yn gweithio gyda nhw. Rydym yn sefydliad sy'n rhoi Cymru ar y map yn y byd gwaith cymdeithasol a'r byd cyfiawnder teuluol. Rydym am i chi fod yn rhan o'r daith gyffrous hon tuag at roi'r plentyn yn gyntaf a gwneud gwahaniaeth.

Yn Cafcass Cymru, rydym yn cefnogi miloedd o blant a theuluoedd mewn achosion llys teulu bob blwyddyn.  Ein nod yw diogelu'r plentyn a sicrhau bod ei lais yn cael ei glywed o fewn y system cyfiawnder teuluol.  Mae dyfodol y plentyn wrth wraidd pob argymhelliad a wneir a phob cam gweithredu a gymerir gan Cafcass Cymru.

Ein nodau

Fel sefydliad sy'n dysgu, mae Cafcass Cymru yn ymrwymedig iawn i barhau i fuddsoddi yn ein staff er mwyn cynnal lefelau ansawdd cyson, datblygu ein gwasanaethau ac arloesi a pharhau i wella mewn ymateb i heriau'r dyfodol.  Ein nodau yw:

 • Darparu gwasanaeth o'r safon orau i gefnogi canlyniadau gwell i bob plentyn, person ifanc a theulu rydym yn gweithio gyda nhw.
 • Creu amgylchedd a diwylliant dysgu lle mae'r staff yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac y caiff eu llesiant ei gefnogi.
 • Rhannu ein gwybodaeth, dysgu gan bartneriaid a defnyddio ein dylanwad ar y cyd i wella'r system cyfiawnder teuluol a gofal cymdeithasol plant yng Nghymru.

Y rôl

Mae Cynghorwyr Llys Teulu Cafcass Cymru yn cynrychioli dymuniadau, teimladau a buddiannau pennaf plant a phobl ifanc sy'n gysylltiedig ag achosion llys teulu yng Nghymru, gan ddarparu cyngor gwaith cymdeithasol annibynnol o safon uchel sy'n amddiffyn ac yn hybu eu lles, gan arwain at ganlyniadau diogel. 

Er mwyn bod yn Gynghorydd Llys Teulu, mae'n rhaid i chi feddu ar gymhwyster gwaith cymdeithasol cydnabyddedig a bod wedi'ch cofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru neu fod yn gymwys i gofrestru. Rhaid i chi feddu ar wybodaeth am ddiogelu plant a phobl ifanc o fewn sector statudol a phrofiad o'r maes.

Mae ein gwaith yn heriol; felly, bydd angen i chi fod yn wydn ac yn drefnus, gallu gweithio'n gymesur, a meddu ar sgiliau TG cryf a sgiliau cyfathrebu gwych ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Os ydych o'r farn mai dyma'r math o ddiwylliant a sefydliad y gallech ffynnu ynddynt, a'ch bod yn frwdfrydig dros wneud gwahaniaeth i blant a theuluoedd, byddai Cafcass Cymru yn croesawu eich diddordeb.

Rydym wedi gwneud ymrwymiad amlwg i ddod yn sefydliad cynyddol amrywiol gyda gweithlu sy'n adlewyrchu amrywiaeth y plant a'r teuluoedd rydym yn gweithio gyda nhw. Rydym yn benodol yn croesawu ceisiadau gan unigolion o gefndiroedd amrywiol ag amrywiaeth o brofiadau bywyd a phrofiadau proffesiynol o waith cymdeithasol. Caiff hyn ei gefnogi gan ein dull dynamig o ddysgu a datblygu ac mae sawl rhwydwaith Amrywiaeth y gall staff gymryd rhan ynddo, gan gynnwys y Rhwydwaith Staff Ethnig Leiafrifol, Rhwydwaith LHDTRh+ PRISM a'r Rhwydwaith Menywod Ynghyd.

Fel Cynghorydd Llys Teulu, byddwch yn gweithio'n uniongyrchol â phlant a theuluoedd agored i niwed, er mwyn cynghori'r llysoedd teulu ynghylch y dull gweithredu gorau ar gyfer y plentyn neu'r person ifanc. Byddwch yn gweithio gyda rhieni, perthnasau, awdurdodau lleol a'r llysoedd ac yn dangos eich dealltwriaeth o'r hyn sydd ei angen a'i eisiau ar y plentyn, a'i deimladau.

Bydd eich tasgau allweddol yn cynnwys:

 • Cario llwyth achosion sy'n cynnwys achosion cyfraith breifat a/neu gyfraith gyhoeddus.
 • Rhoi cyngor a chymorth gwaith cymdeithasol proffesiynol i'r Llysoedd i sicrhau bod achosion yn cael eu cwblhau'n amserol a sicrhau'r canlyniad gorau posibl i'r plentyn yn seiliedig ar ei anghenion unigol a'i fudd pennaf.
 • Darparu tystiolaeth o safon uchel (ar lafar ac yn ysgrifenedig) i'r Llys.
 • Sicrhau y rhoddir blaenoriaeth i les y plentyn drwy gydol yr achos, gan gynnwys sicrhau bod y plentyn yn cael ei ddiogelu yn unol â gofynion y sefydliad a Gweithdrefnau Diogelu Plant Cymru Gyfan.
 • Sicrhau y caiff cynrychiolydd cyfreithiol ei benodi a'i gyfarwyddo ar gyfer y plentyn fel sy'n ofynnol ac yn unol â gofynion statudol a sefydliadol.
 • Sicrhau y caiff dymuniadau a theimladau'r plentyn eu hystyried yn briodol a'u nodi mewn modd amserol o safon uchel fel rhan o achosion teuluol.
 • Cynghori a chynorthwyo rhieni a phartïon perthnasol eraill mewn anghydfodau gyda'r nod o leihau gwrthdaro a lleihau'r angen am ymyriadau gan y llysoedd.
 • Gweithio'n effeithiol gyda sefydliadau partner, rhanddeiliaid a phobl sy'n defnyddio ein gwasanaeth, gan gynnal yr annibyniaeth sy'n ofynnol fel rhan o'r achos.
 • Bod yn ymwybodol o unrhyw newidiadau o ran deddfwriaeth, canllawiau, rheolau'r llys, polisïau, gweithdrefnau a datblygiadau arferion gorau.
 • Cydymffurfio â pholisïau sefydliadol, gweithdrefnau, gofynion statudol a rheolau'r llys wrth ddarparu gwasanaethau i blant a theuluoedd sy'n rhan o achosion teuluol.
 • Bod yn gyfrifol am ddysgu a datblygiad personol yn unol â gofynion cofrestru Gofal Cymdeithasol Cymru a phroses rheoli perfformiad Llywodraeth Cymru.
 • Gweithio fel aelod o dîm, mynd i gyfarfodydd perthnasol a chyfrannu at effeithiolrwydd a gwaith cynllunio ehangach Cafcass Cymru fel sy'n ofynnol.
 • Darparu gwybodaeth reoli am lwythi gwaith, arferion a pherfformiad fel sy'n ofynnol.
 • Defnyddio TGCh yn effeithiol i gynllunio a chofnodi achosion a chefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaethau.
 • Cynrychioli Cafcass Cymru a Llywodraeth Cymru mewn modd proffesiynol sydd bob amser yn anelu at hyrwyddo delwedd gadarnhaol.

Beth fydd y sefydliad yn ei ddisgwyl?

 • Byddwch yn gyfrifol am reoli meysydd gwaith diffiniedig gan roi’ch gwybodaeth neu’ch profiad arbenigol ar waith er mwyn defnyddio crebwyll cadarn wrth ddehongli gwybodaeth gymhleth neu anghyson, gan bwyso a mesur yr holl dystiolaeth i greu atebion arloesol i broblemau.
 • Byddwch yn hyblyg ac yn barod i addasu, yn agored i newidiadau sy’n effeithio arnoch chi a’ch maes gwaith, ac yn delio â'r newid hwnnw’n effeithlon ac yn broffesiynol.
 • Byddwch yn dangos ymwybyddiaeth wleidyddol a dealltwriaeth o’r tirwedd gwleidyddol wrth ystyried effaith eich penderfyniad a’ch gwaith ar y maes busnes ehangach ac wrth lunio cynigion ar gyfer uwch-reolwyr a Gweinidogion.

Beth fydd eich tîm yn ei ddisgwyl?

 • Mae’n bosibl y bydd gofyn ichi reoli tîm, gan bennu cyfeiriad clir ar gyfer cyflawni ei amcanion. Byddwch yn cefnogi aelodau’r tîm yn eu gwaith, megis meysydd gwaith cymhleth; dyrannu a blaenoriaethu gwaith; rheoli perfformiad, hyfforddi a datblygu; mentora a choetsio.
 • Byddwch yn gwerthfawrogi amrywiaeth a chynhwysiant, gan greu amgylchedd lle mae unigolion yn teimlo y gallant herio, rhannu syniadau a mynegi pryderon yn ddiogel, gan ddefnyddio dull cynhwysol o arwain.
 • Byddwch yn gyfrifol am ddatblygu, gweithredu a chynnal systemau neu brosesau, gan sicrhau rhagoriaeth neu werth am arian.

Beth fydd rhanddeiliaid allweddol yn ei ddisgwyl?

 • Byddwch yn arwain y gwaith o greu, adeiladu a chynnal perthnasoedd adeiladol ar bob lefel.
 • Byddwch yn gallu teilwra ac addasu eich arddull gyfathrebu (ar bapur ac ar lafar) i gynghori, tywys, dylanwadu a darbwyllo rhanddeiliaid mewnol ac allanol yn ôl y gofyn.

Yn Cafcass Cymru rydym am fuddsoddi mewn dysgu parhaus sy’n datblygu’r ymarferydd yn y ‘presennol’ ond sydd hefyd yn helpu i’w ddatblygu o ran ei yrfa yn y dyfodol.

Mae rôl Cynghorydd Llys Teulu yn cynnig cyfleoedd sylweddol i chwarae rôl allweddol yn y gwaith o reoli, datblygu a gwella gwasanaeth i Gymru gyfan, gan gynnwys cydgysylltu ag amrywiaeth o asiantaethau a sefydliadau.

Cyflog Cychwynnol: Caiff cyflog cychwynnol o rhwng £43,785 a £48,269 ei gynnig i'r ymgeisydd llwyddiannus yn seiliedig ar ei sgiliau, ei wybodaeth, ei brofiad a'i berfformiad yn y cyfweliad.  Nid oes modd newid yr ystod hon.

Lleoliad: Mae ein Cynghorwyr Llys Teulu yn gweithio'n hyblyg, boed hynny yn y llys, gartref, yn y swyddfa neu, wrth gwrs, gyda phlant a theuluoedd, ac rydym yn cynnig y dechnoleg i'ch galluogi i wneud hyn yn effeithiol.  Fel Cynghorydd Llys Teulu, byddwch yn cael eich neilltuo i un o'n 5 ardal weithredol ddaearyddol gyda phrif swyddfa o fewn yr ardal honno a dylech fod yn barod i deithio o fewn pellter rhesymol i'r swyddfa hon.

Mae'r hysbyseb hon yn cyfeirio at swyddi gwag yn ardal De Cymru (Swyddfa Caerdydd a Merthyr Tudful).

Buddiannau i gyflogeion

Mae Cafcass Cymru yn un o Is-adrannau'r Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn Llywodraeth Cymru ac mae gyrfa gyda ni yn cynnig llawer o fuddiannau'r gwasanaeth sifil gan gynnwys:

 •   Datblygiad cyflog yn seiliedig ar ragdaliadau cynyddrannol blynyddol.
 •   Hawl amser llawn i 31 diwrnod o wyliau bob blwyddyn, ynghyd â 10 diwrnod o wyliau cyhoeddus a diwrnodau braint.
 •   Amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddiant.
 •   Pensiwn y gwasanaeth sifil.
 •   Ad-dalu ffioedd Gofal Cymdeithasol Cymru.
 •   Trefniadau gweithio hyblyg.

Mae lwfans o £1,000 y flwyddyn ar gael os ydych yn defnyddio eich car eich hun ar gyfer eich holl deithiau busnes swyddogol ac yn teithio dros 2,000 o filltiroedd statudol y flwyddyn. Mae trwydded yrru ddilys ac yswiriant cerbyd modur yn ofynnol.

Mae'r hysbyseb hon yn cadarnhau'r meini prawf cyfan sy'n cael eu hasesu drwy gydol yr ymarfer recriwtio hwn. I gael rhagor o fanylion am y meini prawf a'r dystiolaeth sy'n ofynnol yn ystod y cam ymgeisio, bydd angen i chi bwyso ar 'Gwneud Cais' ac adolygu’r ffurflen gais.

Wrth gyflwyno’ch tystiolaeth y byddai'n ddefnyddiol i chi ystyried disgwyliadau'r radd fel y nodir yn y Disgrifiad Gradd, yn ogystal â'r prif gyfrifoldebau sy'n hanfodol ar gyfer y rôl.

Os hoffech gael gwybod mwy, neu os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais, rydym yn annog pob darpar ymgeisydd yn gryf i gysylltu â ni cyn cwblhau cais i drafod y rôl a'r broses recriwtio.  Anfonwch e-bost i CafcassCymruHR@llyw.cymru gyda'ch manylion cyswllt, gan nodi pa faes y mae gennych ddiddordeb gweithio ynddo a'r amseroedd gorau i gysylltu â chi.

Uwch
1
CafcassCymruHR@gov.wales

Gofynion y Gymraeg

3 - Er nad yw sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, byddai eu cael yn gaffaeliad. Mae’r rôl hon yn rôl lle mae sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol.
0 - Dim sgiliau
0 - Dim sgiliau
0 - Dim sgiliau
0 - Dim sgiliau

Proses a Chamau Dethol

Mae Llywodraeth Cymru, fel pob un o Adrannau eraill y Llywodraeth, yn defnyddio Proffiliau Llwyddiant wrth recriwtio.  Ar gyfer pob rôl, byddwn yn ystyried yr hyn y bydd angen i chi ei ddangos er mwyn llwyddo. Mae hyn yn rhoi’r cyfle gorau posibl i ni ddod o hyd i’r person iawn ar gyfer y swydd. Mae’n gwella perfformiad ac yn gwella amrywiaeth a chynhwysiant.

Dyma’r broses a’r camau dethol:

Nifer y Camau:Proses 2 gam
Cam 1Cais
Cam 2Cyfweliad

Ymddygiad

Byddwn yn eich asesu yn erbyn y meini prawf Ymddygiad hyn yn ystod y broses ddethol.

Gwneud Penderfyniadau Effeithiol

Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Arweinyddiaeth

Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Cyflawni’n Gyflym 

Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Rheoli Gwasanaeth o Ansawdd 

Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Profiad

Byddwn yn eich asesu yn erbyn y meini prawf Profiad canlynol yn ystod y broses asesu.
Cwestiynau am brofiad

Dealltwriaeth o anghenion plant sy'n rhan o achosion cyfraith breifat a chyhoeddus o fewn y system cyfiawnder teuluol gan gynnwys pwysigrwydd adrodd yn brydlon ac osgoi oedi wrth wneud penderfyniadau ar gyfer plant.

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad
Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Tystiolaeth o gynllunio achosion a chofnodi gwaith achos yn effeithiol gyda phlentyn/plant a theuluoedd yn unol â'r Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol.

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Cymhwysedd

Gofynnir i chi am eich cenedligrwydd ac a oes gennych chi hawl gyfreithiol i weithio yn y Deyrnas Unedig. Pwrpas hyn yw gweld a ydych chi’n gymwys i wneud cais am y swydd wag hon. Mae hyn yn ofyniad ar gyfer gweithio yn y Gwasanaeth Sifil. https://www.gov.uk/government/publications/nationality-rules

Os nad ydych chi’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd, ni fydd eich cais yn cael ei ystyried ymhellach. Os daw’n amlwg yn ddiweddarach yn y broses nad ydych yn gymwys i wneud cais, efallai y bydd eich cais yn cael ei dynnu’n ôl, neu’r cynnig yn cael ei dynnu’n ôl.

Mae’r swydd hon yn agor yn fras i’r grwpiau canlynol:
• gwladolion y DU
• gwladolion Gweriniaeth Iwerddon
• gwladolion gwledydd y Gymanwlad sydd â'r hawl i weithio yn y DU
• gwladolion yr UE, y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein ac aelodau teulu’r gwladolion hynny sydd â statws sefydlog neu gyn-sefydlog o dan Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd (EUSS)
• gwladolion yr UE, y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein ac aelodau teulu’r gwladolion hynny sydd wedi gwneud cais dilys am statws sefydlog neu gyn-sefydlog o dan EUSS
• unigolion â chaniatâd cyfyngedig i aros neu ganiatâd amhenodol i aros a oedd yn gymwys i wneud cais am EUSS ar 31 Rhagfyr 2020 neu cyn hynny
• gwladolion Twrci, a rhai aelodau o deulu gwladolion Twrci sydd wedi cronni’r hawl i weithio yn y Gwasanaeth Sifil

Cynllun Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn Arweinydd Hyderus o ran Anabledd. Rydym yn gwarantu cyfweliad i unrhyw ymgeisydd sydd â nam, cyflwr iechyd, sy'n niwroamrywiol neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain os yw'n bodloni'r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu'r model cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas sy’n analluogi pobl sydd â namau, neu gyflyrau iechyd, sy'n niwroamrywiol neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain.

Rydym wedi ymrwymo i gael gwared ar rwystrau yn y broses recriwtio fel y gall pob aelod o staff (neu ddarpar aelodau staff) berfformio o’u gorau.

Gellir gwneud addasiadau recriwtio ar unrhyw adeg yn y broses recriwtio ar gyfer ymgeiswyr â nam neu gyflwr iechyd, sy'n niwroamrywiol neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. 

Cysylltwch â SicrhauAmrywiaethwrthRecriwtio@llyw.cymru i drafod addasiadau ar gyfer unrhyw ran o'r broses.

Gweithle Gwych i Gyn-aelodau’r Lluoedd Arfog

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu’r Cynllun Gweithle Gwych i Gyn-aelodau’r Lluoedd Arfog. Rydym yn gwarantu y byddwn yn cyfweld unrhyw gyn-aelodau cymwys o’r lluoedd arfog os ydynt yn bodloni meini prawf sylfaenol y swydd.

Partneriaeth Gymdeithasol

Yn Llywodraeth Cymru, mae’r berthynas rhwng y cyflogwr a’r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Credwn mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw i reolwyr ac undebau llafur gydweithio.

Dyma’r 3 undeb llafur a gydnabyddir gennym:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae’r berthynas hon yn seiliedig ar gytundeb partneriaeth. Mae hwn yn nodi sut mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         Cyflog
• Telerau ac amodau
• Strategaeth, polisïau a gweithdrefnau AD
• Iechyd, diogelwch a lles
• Newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i roi llais go iawn i’w haelodau yn y gweithle. Maent yn gwneud yn siŵr bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a’u gwarchod. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes rhagorol o weithio mewn partneriaeth â’i hundebau llafur. Rydym yn eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle.  Rydym yn eich annog i ddysgu mwy am ein hundebau llafur, am weithio mewn partneriaeth, ac i gymryd rhan yn eu gwaith.

Buddiannau

Mae holl staff Llywodraeth Cymru yn aelodau o’r Gwasanaeth Sifil, ac o ganlyniad maent yn gymwys ar gyfer:

 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil
 • 31 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata ar gyfer rhan amser)
 • cyfleoedd hyfforddi a datblygu
 • Cynllun Beicio i’r Gwaith
 • Trefniadau gweithio hyblyg Gweithio'n Glyfar
 • Cynllun Car Gwyrdd (ar yr amod ei fod ar gael)

Os ydych chi’n aelod gweithredol o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, gallwch barhau â’ch aelodaeth drwy gydol eich cyflogaeth gyda ni.

Egwyddorion a chwynion recriwtio

Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Edrychwch ar egwyddorion recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil ar wefan y Comisiwn. info@csc.gov.uk

Os ydych chi’n teimlo nad yw eich cais wedi cael ei drin yn unol â’r egwyddorion hyn a’ch bod yn dymuno gwneud cwyn, anfonwch e-bost at cwynion@llyw.cymru. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfeirio at gyfeirnod y swydd wag.

Os nad ydych chi’n fodlon â’r ymateb a gewch gan Lywodraeth Cymru, gallwch gysylltu â Chomisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Rhaid i bob cais am y swydd hon gael ei wneud gan ddefnyddio ein system ymgeisio ar-lein.


Os oes gennych amhariad sy’n eich atal rhag ymgeisio ar-lein, anfonwch e-bost at ein tîm recriwtio. Gallwch:

 • ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat arall
 • gofyn am addasiad recriwtio i’ch helpu i gyflwyno eich cais

Defnyddiwch y botwm 'Gwneud Cais' i gyflwyno eich cais. Mewngofnodwch neu cofrestrwch i greu cyfrif i wneud cais. Mae cofrestru’n cymryd ychydig funudau a bydd angen cyfeiriad e-bost arnoch chi. 

Ar ôl i chi gofrestru i gael cyfrif a mewngofnodi, byddwch yn cael eich arwain at y ffurflen gais ar-lein. Rhaid i chi lenwi hon a’i chyflwyno cyn y terfyn amser ar y dyddiad cau. Ni fyddwn yn ystyried ffurflen gais anghyflawn.

Os hoffech wneud cais am y swydd wag hon yn Gymraeg, defnyddiwch y ddolen Newid Iaith ar y dudalen hon.  Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na rhai a gyflwynir yn Saesneg. 

Darllenwch y canllawiau i ymgeiswyr i gael rhagor o wybodaeth am y broses recriwtio.

I gael gwybodaeth am Broffiliau Llwyddiant y Gwasanaeth Sifil, cliciwch yma.

Mae’r cyfle hwn ar gau i geisiadau.