Uwch Ymchwilydd Defnyddwyr

Cyf 812

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu proses recriwtio ddienw. Ni fydd y panel recriwtio yn gweld gwybodaeth bersonol fel enw a chyfeiriad ymgeisydd yn ystod y broses ddidoli. Mae’r polisi hwn yn unol â’n hymrwymiad i ddileu rhagfarn, ac i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Manylion swydd wag

Uwch Ymchwilydd Defnyddwyr 

05/04/2024, 16:00 

Parhaol
£43,785
Uwch Swyddog Gweithredol £43,785 i £51,839
Llawn amser (croesewir ceisiadau gan bobl sy’n gweithio rhan-amser, fel rhan o rannu swydd neu sy’n gweithio’n llawn amser)
Grŵp y Prif Swyddog Gweithredu
Newid Busnes ac Ymchwil i Ddefnyddwyr
Ledled Cymru

Mae trawsnewid gwasanaethau cyhoeddus yn ddigidol yn hanfodol er mwyn darparu’r gwasanaethau y mae pobl Cymru yn eu disgwyl a’u hangen. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn darparu gwasanaethau digidol i bobl a busnesau ledled Cymru. Dan arweiniad ein Prif Swyddog Digidol, mae'r proffesiwn DDaT yn Llywodraeth Cymru yn cefnogi ystod o wasanaethau digidol ar draws y sefydliad. 

Fel rhan o’n proffesiwn DDaT, byddwch yn rhan allweddol o’r tîm Ymchwil Defnyddwyr a byddwch yn gwneud cyfraniad sylweddol ac uniongyrchol i bobl Cymru. 

Mae prosiect Profiad Defnyddiwr ar flaen y gad yn ein gwaith i sicrhau bod gennym y capasiti a’r gallu i gefnogi mwy o gyfranogiad, arloesedd a chydweithio gan ddefnyddwyr a dinasyddion wrth ddatblygu polisïau a gwasanaethau. Mae gwella profiad defnyddwyr a chynyddu cyfranogiad defnyddwyr yn flaenoriaethau allweddol ar gyfer ein gwasanaethau digidol a gwaith polisi ac ymgysylltu â dinasyddion ehangach. Mae mwy o gyfranogiad gan ddinasyddion yn flaenoriaeth i’r Prif Weinidog a’r Cabinet. 

Rôl 

Fel Uwch Ymchwilydd Defnyddwyr  byddwch yn arwain ar weithgarwch ymchwil sy'n ymwneud â sefydlu gwasanaeth Canolfan Ragoriaeth Profiad Defnyddiwr yn ogystal â chynnal ymchwil ar gyfer prosiectau a nodir yn ein rhaglen waith. Mae hyn yn cynnwys: 

Darparu cyngor ac ymgynghoriaeth arbenigol ar ymchwil ac anghenion defnyddwyr, yn ogystal â chymorth prosiect o’r dechrau i’r diwedd ar gyfer gwasanaethau neu brosiectau sy’n gofyn am fewnbwn ymchwil gan ddefnyddwyr proffesiynol. Gallai hyn amrywio o helpu timau i fapio eu gofynion ymchwil defnyddwyr a chynllunio ar gyfer gwasanaeth neu brosiect penodol i arwain tîm ymchwil defnyddwyr i ddarparu darn o waith â ffocws.Byddwch yn chwarae rôl arweiniol o ran cefnogi’r gwaith o feithrin gallu sefydliadol ehangach yn ogystal ag o fewn tîm y Labordy – gan ddarparu hyfforddiant a hwyluso gweithdai a digwyddiadau a meithrin ein rhwydweithiau cymunedol Ymchwil Defnyddwyr/Profiad Defnyddwyr mewnol ac allanol. 

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi os oes gennych y canlynol: 

 • y gallu i wneud gwaith ymchwil a chyfathrebu’n ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg (dymunol ond nid yn hanfodol). 
 • profiad o eirioli ar ran ymchwil defnyddwyr ac ymgysylltu â chydweithwyr a rhanddeiliaid. 
 • profiad o helpu timau i fabwysiadu arferion dylunio a darparu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr a’u gwreiddio yn eu llif gwaith ystwyth. 
 • y gallu i ddeall y problemau cymhleth mae tîm yn ceisio eu datrys a chysoni gweithgareddau ymchwil defnyddwyr i lywio penderfyniadau a chamau gweithredu. 
 • profiad o helpu timau i fabwysiadu ystod eang o ddulliau ymchwil defnyddwyr, technegau dadansoddi a synthesis a dulliau o gyflwyno a rhannu canfyddiadau. 
 • profiad amlwg o gyflwyno dulliau ymchwil defnyddwyr newydd i dîm, ac arwain cydweithwyr i ddewis a defnyddio dulliau ymchwil yn effeithiol. 
 • y gallu i gynnwys pob math o ddefnyddwyr mewn gweithgareddau ymchwil priodol i helpu timau i ddeall amrywiaeth defnyddwyr gwasanaethau'r llywodraeth. 
 • profiad o ddefnyddio canfyddiadau ymchwil i greu effaith o fewn sefydliad ac i ddylanwadu ar benderfyniadau o fewn timau gwasanaeth ac ar lefelau uwch. 
 • eirioli ar ran ymchwil defnyddwyr ac ymgysylltu â chydweithwyr a rhanddeiliaid amheugar o ran ymchwil 
 • dealltwriaeth dda o’r cyd-destun cymdeithasol a thechnolegol ar gyfer gwasanaethau’r llywodraeth, a phrofiad o gysoni gweithgareddau ymchwil defnyddwyr i helpu timau i ddeall newidiadau mewn ymddygiad defnyddwyr. 
 • o leiaf 3-5 mlynedd o brofiad o gynnal ymchwil, yn y sector cyhoeddus yn ddelfrydol. 
 • profiad amlwg o weithio mewn timau amlddisgyblaethol i wreiddio 
  arferion dylunio sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn mewn amgylchedd ystwyth. 
 • dealltwriaeth dda o gyd-destun cymdeithasol a thechnolegol gwasanaethau’r llywodraeth. 
 • sgiliau hwyluso cryf a phrofiad o ddarparu hyfforddiant. 

Beth fydd y sefydliad yn ei ddisgwyl 

 • Byddwch yn gyfrifol am reoli meysydd gwaith diffiniedig gan roi’ch gwybodaeth neu’ch profiad arbenigol ar waith er mwyn defnyddio crebwyll cadarn wrth ddehongli gwybodaeth gymhleth neu anghyson, gan bwyso a mesur yr holl dystiolaeth i greu atebion arloesol i broblemau. 
 • Byddwch yn hyblyg ac yn barod i addasu, yn agored i newidiadau sy’n effeithio arnoch chi a’ch maes gwaith, ac yn delio â'r newid hwnnw’n effeithlon ac yn broffesiynol. 
 • Byddwch yn dangos ymwybyddiaeth wleidyddol a dealltwriaeth o’r tirwedd gwleidyddol wrth ystyried effaith eich penderfyniad a’ch gwaith ar y maes busnes ehangach ac wrth lunio cynigion ar gyfer uwch-reolwyr a Gweinidogion.  

Beth fydd eich tîm yn ei ddisgwyl 

 • Mae’n bosibl y bydd gofyn ichi reoli tîm, gan bennu cyfeiriad clir ar gyfer cyflawni ei amcanion. Byddwch yn cefnogi aelodau’r tîm yn eu gwaith, megis meysydd gwaith cymhleth; dyrannu a blaenoriaethu gwaith; rheoli perfformiad, hyfforddi a datblygu; mentora a choetsio. 
 • Byddwch yn gwerthfawrogi amrywiaeth a chynhwysiant, gan greu amgylchedd lle mae unigolion yn teimlo y gallant herio, rhannu syniadau a mynegi pryderon yn ddiogel, gan ddefnyddio dull cynhwysol o arwain. 
 • Byddwch yn gyfrifol am ddatblygu, gweithredu a chynnal systemau neu brosesau, gan sicrhau rhagoriaeth neu werth am arian.  

Beth fydd rhanddeiliaid allweddol yn ei ddisgwyl 

 • Byddwch yn arwain y gwaith o greu, adeiladu a chynnal perthnasoedd adeiladol ar bob lefel. 
 • Byddwch yn gallu teilwra ac addasu eich arddull gyfathrebu (ar bapur ac ar lafar) i gynghori, tywys, dylanwadu a darbwyllo rhanddeiliaid mewnol ac allanol yn ôl y gofyn.   

Cefndir Llwodraeth Cymru 

Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru gyda chyllideb flynyddol o tua £15 biliwn. Rydym yn gyfrifol am agweddau allweddol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru gan gynnwys iechyd, addysg, yr economi, trafnidiaeth, amaethyddiaeth a’r amgylchedd. Cefnogir Gweinidogion Cymru gan weithlu o dros 5,000 o bobl sydd â swyddfeydd yng Nghymru, Llundain a thramor. 

Mae blaenoriaethau Llywodraeth Cymru yn cael eu hamlinellu yn Symud Cymru Ymlaen gydag uchelgais gyffredinol i adeiladu Cymru sy’n wlad hyderus, ffyniannus, iach a chymdeithas sy’n deg i bawb. Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu blaenoriaethau pendant ar gyfer Cymru ar ôl i’r DU adael yr Undeb Ewropeaidd. 

Rydyn ni’n chwilio am bobl sy’n gallu darparu cyngor a chymorth rhagorol, sy’n gallu targedu adnoddau a gydag egni ac arbenigedd. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi cyd-destun i’n gwaith. 

 • Cynllunio, dylunio a pharatoi amrywiaeth o weithgareddau ymchwil defnyddwyr i gefnogi prosiect Labordy Profiad Defnyddiwr neu unrhyw brosiectau cysylltiedig.
 • Cynnal amrywiaeth eang o weithgareddau ymchwil defnyddwyr, o recriwtio cyfranogwyr a chynnal sesiynau ymchwil defnyddwyr a chyfweliadau wedi’u safoni i ddadansoddi canfyddiadau, datblygu personâu defnyddwyr a mapiau teithiau, a dylunio prototeipiau.
 • Dylunio a rhedeg ymchwil darganfod i ddatblygu dealltwriaeth ddofn o anghenion defnyddwyr.
 • Cefnogi a hyrwyddo ymchwil gynhwysol a dylunio hygyrch.
 • Rhoi cyngor arbenigol ar ymchwil defnyddwyr a dulliau sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr.
 • Arwain cydweithwyr i ddadansoddi data ymchwil a chyfosod canfyddiadau clir y gellir gweithredu arnynt.
 • Cyfleu canfyddiadau ymchwil defnyddwyr i helpu eraill i ddatblygu dealltwriaeth ddofn o ddefnyddwyr a’u hanghenion.
 • Cynllunio a darparu hyfforddiant sy’n meithrin gallu sefydliadol ar ymchwil defnyddwyr ac arferion sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr.
 • Gweithredu fel mentor ac arweinydd ar gyfer ymchwilwyr defnyddwyr iau a bod yn rheolwr llinell i ymchwilwyr defnyddwyr iau o fewn tîm prosiect labordy Profiad Defnyddiwr.
 • Cyfrannu at y gymuned ymchwil defnyddwyr - gan gynnwys cymryd rôl arweiniol yn y grŵp llywio cymunedol, cyflwyno mewn digwyddiadau, ysgrifennu blogiau, ac arwain ar agweddau ar ymarfer.

Byddwch yn cael y cyfle i weithio gyda nifer o brosiectau a rhaglenni ar draws holl feysydd Llywodraeth Cymru, gyda staff ar bob lefel gan gynnwys uwch staff, Gweinidogion a’n carfan Prentis Digidol.

Byddwch yn helpu i feithrin a gwella cysylltiadau a chydweithio yn y gymuned Digidol, Data a Thechnoleg drawslywodraethol.

Bydd gennych fynediad at gyfleoedd hyfforddi ac adeiladu eich rhwydweithiau ar draws y Sector Cyhoeddus

Hoffech chi gael gwybod mwy?

Er mwyn helpu i esbonio'r broses ymgeisio ac ateb unrhyw gwestiynau am ein swydd Uwch Ymchwilydd Defnyddwyr, byddwn yn cynnal dwy Weminar MS Teams ar 12/3/2024 @14:45 neu 20/03/2024 @13:00.  Bydd cyfle i siarad yn ddwyieithog yn y sesiwn.  Cysylltwch â DDaT@gov.wales i gael anfon y ddolen gyfarfod atoch ar gyfer eich dewis ddyddiad.

Gwybodaeth bwysig wrth ymgeisio

Nodwch a ydych yn gallu siarad Cymraeg a pha mor rhugl ydych chi.  Os byddwch yn nodi lefel 3 neu uwch, byddwn yn profi’r Gymraeg fel rhan o’r cyfweliad.

Mae'r hysbyseb hon yn cadarnhau'r meini prawf cyfan sy'n cael eu hasesu drwy gydol yr ymarfer recriwtio hwn. I gael rhagor o fanylion am y meini prawf a'r dystiolaeth sy'n ofynnol yn ystod y cam ymgeisio, bydd angen i chi bwyso ar 'Gwneud Cais' ac adolygu’r ffurflen gais.

I gael rhagor o wybodaeth am y sgiliau DDaT sydd eu hangen ar gyfer y rôl hon, cyfeiriwch at rôl yr Uwch Ymchwilydd Defnyddwyr yn Fframwaith Galluogrwydd y Tîm.

Wrth gyflwyno’ch tystiolaeth y byddai'n ddefnyddiol i chi ystyried disgwyliadau'r radd fel y nodir yn y Disgrifiad Gradd, yn ogystal â'r prif gyfrifoldebau sy'n hanfodol ar gyfer y rôl.

Bydd uchafswm o 10 unigolyn yn cael eu gwahodd i gyfweliad. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu penodi fesul trefn teilyngdod.

Byddwn yn cadw rhestr wrth gefn o ymgeiswyr sy’n pasio’r meini prawf sylfaenol yn y cyfweliad am 12 mis.

Os oes gan ymgeiswyr yr un sgorau o gam didoli’r Meini Prawf Profiad, yna bydd y meini prawf yn cael eu pwysoli yn y drefn hon i benderfynu ar y cynnydd i’r cam Cyfweliad:

Blaenoriaeth 1: Profiad o ddefnyddio ystod eang o ddulliau ymchwil defnyddwyr, technegau dadansoddi a chyfosod a dulliau o gyflwyno a rhannu canfyddiadau.

Blaenoriaeth 2: Tystiolaeth sy’n dangos bod anghenion amrywiol defnyddwyr yn cael eu deall a’u hymgorffori yn nyluniad y gwasanaeth a’r cynnwys.

Blaenoriaeth 3: Dangos sgiliau drafftio da a’r gallu i gyflwyno pynciau cymhleth, yn glir ac yn gryno, gan ystyried y gynulleidfa, y bwriedir negeseuon ar eu cyfer.

Cam 1 – Meini Prawf y Cais a Didoli Profiad

Llenwch y ffurflen gais ar-lein, y CV a’r Datganiad Addasrwydd i ddangos eich profiad.

Uwchlwythwch eich CV (dim mwy na 2 dudalen)

Uwchlwythwch eich Datganiad Addasrwydd (dim mwy na 1750 o eiriau).

Dylai’r Datganiad Addasrwydd ddarparu tystiolaeth (gan gynnwys enghreifftiau penodol) i ddangos sut rydych chi’n bodloni pob un o’r Meini Prawf Profiad ar gyfer y rôl hon ac ni ddylai fod yn fwy na chyfanswm o 1,750 o eiriau.  Bydd unrhyw eiriau dros y swm yma’n cael eu diystyru.

Sylwch, yng Ngham 1, dim ond yn erbyn y Meini Prawf Profiad y byddwn yn asesu. Dyma eich atgoffa o'r rhain isod:

 1. Profiad o ddefnyddio ystod eang o ddulliau ymchwil defnyddwyr, technegau dadansoddi a chyfosod a dulliau o gyflwyno a rhannu canfyddiadau.
 2. Tystiolaeth sy’n dangos bod anghenion amrywiol defnyddwyr yn cael eu deall a’u hymgorffori yn nyluniad y gwasanaeth a’r cynnwys.
 3. Dangos sgiliau drafftio da a’r gallu i gyflwyno pynciau cymhleth, yn glir ac yn gryno, gan ystyried y gynulleidfa, y bwriedir negeseuon ar eu cyfer.

RHAID i chi ddangos sut rydych chi’n bodloni pob un o’r Meini Prawf Profiad ar gyfer y rôl, gan gynnwys enghreifftiau. Bydd ymgeiswyr nad ydynt yn darparu enghreifftiau manwl yn cael eu didoli.

Meini Prawf Didoli Profiad

Ar ôl y dyddiad cau, bydd Datganiadau Addasrwydd pob ymgeisydd yn cael eu hasesu.

Bydd ymgeiswyr sy’n dangos yn llwyddiannus eu bod yn bodloni’r lefelau gofynnol o feini prawf Profiad yn cael eu gwahodd i gyfweliad. 

Cam 2 – Cyfweliad 

Bydd eich cyfweliad yn seiliedig ar y meini prawf Ymddygiad, Sgiliau Technegol DDaT a Phrofiad a amlinellir yn adrannau’r hysbyseb hwn.

Yn y cam Cyfweliad, gofynnir cwestiynau i chi a fydd yn eich galluogi i roi tystiolaeth (gan gynnwys enghreifftiau penodol) o sut rydych chi’n bodloni pob un o’r Meini Prawf Profiad, Ymddygiadau a’r Sgiliau Technegol DDaT sydd eu hangen ar gyfer y rôl hon.

Sylfaenol
1
Sarah Lilley - DDAT@gov.wales

Gofynion y Gymraeg

3 - Er nad yw sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, byddai eu cael yn gaffaeliad. Mae’r rôl hon yn rôl lle mae sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol.
1 - Gallu darllen ambell air ac ymadrodd syml a’u deall
1 - Gallu cynnal sgwrs syml yn y Gymraeg
1 - Gallu deall rhannau o sgwrs syml
1 - Gallu ysgrifennu negeseuon syml am bynciau bob dydd

Proses a Chamau Dethol

Mae Llywodraeth Cymru, fel pob un o Adrannau eraill y Llywodraeth, yn defnyddio Proffiliau Llwyddiant wrth recriwtio.  Ar gyfer pob rôl, byddwn yn ystyried yr hyn y bydd angen i chi ei ddangos er mwyn llwyddo. Mae hyn yn rhoi’r cyfle gorau posibl i ni ddod o hyd i’r person iawn ar gyfer y swydd. Mae’n gwella perfformiad ac yn gwella amrywiaeth a chynhwysiant.

Dyma’r broses a’r camau dethol:

Nifer y Camau:Proses 2 gam
Cam 1Cais
Cam 2Cyfweliad

Ymddygiad

Byddwn yn eich asesu yn erbyn y meini prawf Ymddygiad hyn yn ystod y broses ddethol.

Arweinyddiaeth

Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Cyflawni’n Gyflym

Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Gwneud Penderfyniadau Effeithiol 

Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Profiad

Byddwn yn eich asesu yn erbyn y meini prawf Profiad canlynol yn ystod y broses asesu.
CV, Cwestiynau am brofiad

Profiad o ddefnyddio ystod eang o ddulliau ymchwil defnyddwyr, technegau dadansoddi a chyfosod a dulliau o gyflwyno a rhannu canfyddiadau.

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad
Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Tystiolaeth sy’n dangos bod anghenion amrywiol defnyddwyr yn cael eu deall a’u hymgorffori yn nyluniad y gwasanaeth a’r cynnwys.

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Dangos sgiliau drafftio da a’r gallu i gyflwyno pynciau cymhleth, yn glir ac yn gryno, gan ystyried y gynulleidfa, y bwriedir negeseuon ar eu cyfer.

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Technegol

Byddwn yn asesu’r Sgiliau technegol canlynol yn ystod y broses ddethol.

Ymchwil - Gallwch gynllunio ymchwil defnyddwyr ar gyfer gwasanaethau sydd ag anghenion defnyddwyr heriol a theithiau cymhleth i ddefnyddwyr.

Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Arferion Ystwyth sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr - Gallwch helpu timau dibrofiad i fabwysiadu arferion sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr a’u gwreiddio yn eu llif gwaith Ystwyth.

Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Cymhwysedd

Gofynnir i chi am eich cenedligrwydd ac a oes gennych chi hawl gyfreithiol i weithio yn y Deyrnas Unedig. Pwrpas hyn yw gweld a ydych chi’n gymwys i wneud cais am y swydd wag hon. Mae hyn yn ofyniad ar gyfer gweithio yn y Gwasanaeth Sifil. https://www.gov.uk/government/publications/nationality-rules

Os nad ydych chi’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd, ni fydd eich cais yn cael ei ystyried ymhellach. Os daw’n amlwg yn ddiweddarach yn y broses nad ydych yn gymwys i wneud cais, efallai y bydd eich cais yn cael ei dynnu’n ôl, neu’r cynnig yn cael ei dynnu’n ôl.

Mae’r swydd hon yn agor yn fras i’r grwpiau canlynol:
• gwladolion y DU
• gwladolion Gweriniaeth Iwerddon
• gwladolion gwledydd y Gymanwlad sydd â'r hawl i weithio yn y DU
• gwladolion yr UE, y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein ac aelodau teulu’r gwladolion hynny sydd â statws sefydlog neu gyn-sefydlog o dan Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd (EUSS)
• gwladolion yr UE, y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein ac aelodau teulu’r gwladolion hynny sydd wedi gwneud cais dilys am statws sefydlog neu gyn-sefydlog o dan EUSS
• unigolion â chaniatâd cyfyngedig i aros neu ganiatâd amhenodol i aros a oedd yn gymwys i wneud cais am EUSS ar 31 Rhagfyr 2020 neu cyn hynny
• gwladolion Twrci, a rhai aelodau o deulu gwladolion Twrci sydd wedi cronni’r hawl i weithio yn y Gwasanaeth Sifil

Cynllun Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn Arweinydd Hyderus o ran Anabledd. Rydym yn gwarantu cyfweliad i unrhyw ymgeisydd sydd â nam, cyflwr iechyd, sy'n niwroamrywiol neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain os yw'n bodloni'r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu'r model cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas sy’n analluogi pobl sydd â namau, neu gyflyrau iechyd, sy'n niwroamrywiol neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain.

Rydym wedi ymrwymo i gael gwared ar rwystrau yn y broses recriwtio fel y gall pob aelod o staff (neu ddarpar aelodau staff) berfformio o’u gorau.

Gellir gwneud addasiadau recriwtio ar unrhyw adeg yn y broses recriwtio ar gyfer ymgeiswyr â nam neu gyflwr iechyd, sy'n niwroamrywiol neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. 

Cysylltwch â SicrhauAmrywiaethwrthRecriwtio@llyw.cymru i drafod addasiadau ar gyfer unrhyw ran o'r broses.

Gweithle Gwych i Gyn-aelodau’r Lluoedd Arfog

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu’r Cynllun Gweithle Gwych i Gyn-aelodau’r Lluoedd Arfog. Rydym yn gwarantu y byddwn yn cyfweld unrhyw gyn-aelodau cymwys o’r lluoedd arfog os ydynt yn bodloni meini prawf sylfaenol y swydd.

Partneriaeth Gymdeithasol

Yn Llywodraeth Cymru, mae’r berthynas rhwng y cyflogwr a’r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Credwn mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw i reolwyr ac undebau llafur gydweithio.

Dyma’r 3 undeb llafur a gydnabyddir gennym:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae’r berthynas hon yn seiliedig ar gytundeb partneriaeth. Mae hwn yn nodi sut mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         Cyflog
• Telerau ac amodau
• Strategaeth, polisïau a gweithdrefnau AD
• Iechyd, diogelwch a lles
• Newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i roi llais go iawn i’w haelodau yn y gweithle. Maent yn gwneud yn siŵr bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a’u gwarchod. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes rhagorol o weithio mewn partneriaeth â’i hundebau llafur. Rydym yn eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle.  Rydym yn eich annog i ddysgu mwy am ein hundebau llafur, am weithio mewn partneriaeth, ac i gymryd rhan yn eu gwaith.

Buddiannau

Mae holl staff Llywodraeth Cymru yn aelodau o’r Gwasanaeth Sifil, ac o ganlyniad maent yn gymwys ar gyfer:

 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil
 • 31 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata ar gyfer rhan amser)
 • cyfleoedd hyfforddi a datblygu
 • Cynllun Beicio i’r Gwaith
 • Trefniadau gweithio hyblyg Gweithio'n Glyfar
 • Cynllun Car Gwyrdd (ar yr amod ei fod ar gael)

Os ydych chi’n aelod gweithredol o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, gallwch barhau â’ch aelodaeth drwy gydol eich cyflogaeth gyda ni.

Egwyddorion a chwynion recriwtio

Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Edrychwch ar egwyddorion recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil ar wefan y Comisiwn. info@csc.gov.uk

Os ydych chi’n teimlo nad yw eich cais wedi cael ei drin yn unol â’r egwyddorion hyn a’ch bod yn dymuno gwneud cwyn, anfonwch e-bost at cwynion@llyw.cymru. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfeirio at gyfeirnod y swydd wag.

Os nad ydych chi’n fodlon â’r ymateb a gewch gan Lywodraeth Cymru, gallwch gysylltu â Chomisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Rhaid i bob cais am y swydd hon gael ei wneud gan ddefnyddio ein system ymgeisio ar-lein.


Os oes gennych amhariad sy’n eich atal rhag ymgeisio ar-lein, anfonwch e-bost at ein tîm recriwtio. Gallwch:

 • ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat arall
 • gofyn am addasiad recriwtio i’ch helpu i gyflwyno eich cais

Defnyddiwch y botwm 'Gwneud Cais' i gyflwyno eich cais. Mewngofnodwch neu cofrestrwch i greu cyfrif i wneud cais. Mae cofrestru’n cymryd ychydig funudau a bydd angen cyfeiriad e-bost arnoch chi. 

Ar ôl i chi gofrestru i gael cyfrif a mewngofnodi, byddwch yn cael eich arwain at y ffurflen gais ar-lein. Rhaid i chi lenwi hon a’i chyflwyno cyn y terfyn amser ar y dyddiad cau. Ni fyddwn yn ystyried ffurflen gais anghyflawn.

Os hoffech wneud cais am y swydd wag hon yn Gymraeg, defnyddiwch y ddolen Newid Iaith ar y dudalen hon.  Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na rhai a gyflwynir yn Saesneg. 

Darllenwch y canllawiau i ymgeiswyr i gael rhagor o wybodaeth am y broses recriwtio.

I gael gwybodaeth am Broffiliau Llwyddiant y Gwasanaeth Sifil, cliciwch yma.

Mae’r cyfle hwn ar gau i geisiadau.