Dirprwy Bennaeth Economeg Iechyd

Cyf 789

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu proses recriwtio ddienw. Ni fydd y panel recriwtio yn gweld gwybodaeth bersonol fel enw a chyfeiriad ymgeisydd yn ystod y broses ddidoli. Mae’r polisi hwn yn unol â’n hymrwymiad i ddileu rhagfarn, ac i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Manylion swydd wag

Dirprwy Bennaeth Economeg Iechyd 

28/02/2024, 16:00 

Parhaol
£56,112
Gradd 7 £56,112 i £67,095
Llawn amser (croesewir ceisiadau gan bobl sy’n gweithio rhan-amser, fel rhan o rannu swydd neu sy’n gweithio’n llawn amser)
Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Dadansoddi Uwch, Modelu Polisïau, Economeg Iechyd
Ledled Cymru

Mae'r Dirprwy Bennaeth Economeg Iechyd yn gyfrifol am ddarparu arbenigedd a chymorth economeg iechyd ar draws Llywodraeth Cymru. Cyflawnir hyn drwy ddarparu cyngor, dadansoddiad ac arweiniad ar sail tystiolaeth, arfarnu dyraniad adnoddau yn y fath fodd sy'n sicrhau canlyniadau effeithiol a chyfartal i ddinasyddion Cymru a gwerth am arian i Lywodraeth Cymru. Mae'r dystiolaeth a'r dadansoddiadau a gynhyrchir gan y gweithgareddau hyn yn cael eu crynhoi a'u rhannu â Gweinidogion a llunwyr polisi.

Elfen ganolog o'r rôl yw defnyddio dulliau blaenoriaethu fel cyllidebu rhaglenni a dadansoddi ymylol (PBMA), a dadansoddiad penderfyniadau aml-feini prawf (MCDA), i flaenoriaethu penderfyniadau buddsoddi'r Llywodraeth ynghylch iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae hon yn rôl hanfodol i fusnesau wrth helpu i sicrhau bod y system iechyd a gofal cymdeithasol yn cael ei rhedeg yn effeithlon ac yn seiliedig ar wneud penderfyniadau gwrthrychol gan ddefnyddio'r dystiolaeth a'r dulliau gorau.

Mae'r Dirprwy Bennaeth Economeg Iechyd yn aelod o uwch dîm rheoli Cyngor ar Dystiolaeth Gwyddoniaeth (SEA), gan helpu i lunio cyfeiriad strategol yr is-adran a chyflwyno bygythiadau presennol a rhai sy'n dod i'r amlwg yn ddadansoddol. Maent yn rhoi cymeradwyaeth i'r Briff AAA, sy'n disgrifio'r sefyllfa bresennol o Covid-19 a chlefydau heintus eraill (e.e. ffliw, ffliw adar, twymyn ysgarlad) cyn clirio gan y Prif Gynghorydd Gwyddonol ar gyfer Iechyd (CSAH).

Maent hefyd yn darparu cefnogaeth a goruchwyliaeth i gydweithwyr sy'n cyfrannu at bapurau ac adroddiadau; datblygu methodoleg, adolygu dadansoddiadau ac adroddiadau, a sicrhau ansawdd gwaith a gynhaliwyd. Maent yn darparu rheolaeth llinell i staff.

Mae'r Dirprwy Bennaeth Economeg Iechyd yn gweithio ar amrywiaeth o bynciau gan gynnwys iechyd y cyhoedd, clefydau anhrosglwyddadwy, brechiadau, iechyd meddwl, argyfwng costau byw, tlodi tanwydd ac effeithiau iechyd ar y gweithlu.

Disgwylir iddynt gynnal perthynas gref ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, y GIG yng Nghymru, grwpiau academaidd, a phartneriaid yn y DU gan gynnwys DHSC, UKHSA ac OHID.

Y meysydd allweddol y disgwylir i'r Dirprwy Bennaeth Economeg Iechyd weithio ynddynt yw:

 • Blaenoriaethu gwariant y GIG a'r llywodraeth gan ddefnyddio cyllidebu rhaglenni a dadansoddi ymylol (PBMA), a dadansoddi penderfyniadau aml-feini prawf (MCDA)
 • Hybu economeg iechyd yn y sector cyhoeddus
 • Adeiladu'r achos economaidd dros atal, darparu synthesis tystiolaeth, asesu gwariant iechyd a gofal cymdeithasol, adolygu dyrannu adnoddau, cefnogi symud gwasanaethau o ofal eilaidd acíwt i ofal sylfaenol a chymunedol, ac archwilio costau a buddion i werthuso llwybrau triniaeth a newidiadau i'r llwybrau hynny.
 • Cyflawni dadansoddiadau sy'n cyd-fynd â chyfeiriad strategol Llywodraeth Cymru.
 • Dirprwyo a chyflwyno mewn cyfarfodydd ar gyfer Pennaeth Economeg Iechyd, Uwch Ddadansoddeg a Modelu Polisi ac aelodau eraill o uwch dîm rheoli AAA pan fo angen.
 • Mynychu cyfarfodydd bwrdd Technoleg Iechyd Cymru a chynrychioli Llywodraeth Cymru
 • Cadeirydd Grŵp Economeg Iechyd y Sector Cyhoeddus
 • Mae'r llinell yn rheoli staff eraill o fewn y tîm.

Yr hyn y bydd y sefydliad yn ei ddisgwyl

 • Byddwch yn gallu gweithio dan bwysau, bod yn hyblyg, yn rhagweithiol ac yn hunan-gymhellol. Bydd gennych uchelgais i arwain ac ysgogi tîm i gyflawni'n llwyddiannus mewn amgylchedd heriol, dan bwysau ac yn gyflym.
 • Byddwch yn gallu cymryd ymagwedd arloesol, gan chwilio am gyfleoedd i wneud pethau'n wahanol ac yn ddigon ymatebol i addasu a datblygu opsiynau newydd wrth i bethau newid. Byddwch yn addasadwy, yn hyblyg, yn agored ac yn derbyn newid sy'n effeithio arnoch chi a'ch maes gwaith ac yn delio â'r newid hwnnw'n effeithlon ac yn broffesiynol.
 • Fel Gwas Sifil effeithiol, bydd gennych ddealltwriaeth o'r dirwedd wleidyddol a'r rôl y mae Gweinidogion yn ei chwarae wrth osod yr agenda ar gyfer eich maes busnes; dealltwriaeth o sut i gyflawni pethau o ran prosesau llywodraethu a rheoli ariannol; y gallu i reoli risg, gwneud penderfyniadau gwybodus heb fawr ddim arweiniad neu ddim arweiniad; a gallu cyfathrebu'n glir ar bob lefel, gan gynnwys gydag uwch randdeiliaid a Gweinidogion.

Yr hyn y bydd eich tîm yn ei ddisgwyl

 • Byddwch yn gwerthfawrogi amrywiaeth a chynhwysiant, gan greu amgylchedd lle mae unigolion yn teimlo'n ddiogel i herio, rhannu syniadau a mynegi pryderon
 • Byddwch yn fodel rôl, sy'n gallu cymell ac ysbrydoli eraill, sefydlu gweledigaeth a dod ag eraill ar y bwrdd, gan ddarparu cyfeiriad a blaenoriaethau clir i'r tîm, gan sicrhau bod pob aelod yn deall ei gyfraniad at gyflawni amcanion, ac yn teimlo ei fod yn gallu cyflawni ei rôl.
 • Byddwch yn cefnogi datblygiad pobl eraill, gan ddangos dealltwriaeth o bwysigrwydd dysgu, cynllunio ar gyfer a darparu cyfleoedd ac anogaeth i unigolion ddatblygu, yn ogystal â buddsoddi amser ar gyfer eich datblygiad eich hun.

Pa brif randdeiliaid fydd yn ei ddisgwyl

 • Byddwch yn gallu defnyddio barn, tystiolaeth a gwybodaeth gadarn i ddarparu cyngor ac arweiniad credadwy i randdeiliaid mewnol ac allanol.
 • Byddwch yn deall pwysigrwydd adeiladu a chynnal perthnasoedd adeiladol, o fewn a thu allan i Lywodraeth Cymru. Bydd gennych sgiliau dylanwadu cryf a'r gallu i feithrin cydberthnasau cydweithredol sy'n herio gyda chefnogaeth, ac adeiladu ymddiriedaeth a pharch at ei gilydd ar draws ffiniau sefydliadol.
 • Byddwch yn gallu defnyddio meddyliau creadigol i ddatblygu argymhellion, a manteisio ar gyfleoedd i gydweithio ar draws ffiniau.

Cefnogir holl aelodau'r tîm Cyngor ar Dystiolaeth Gwyddoniaeth (SEA) i ddysgu Cymraeg. Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig prosbectws dysgu ac mae ganddi adnoddau a chymorth i helpu pobl i ddysgu drwy amrywiaeth o addasiadau rhesymol.

Fel rôl proffesiwn yr Economi, mae nifer o gyfleoedd datblygu er bod y gweithiwr proffesiynol yn arwain yn Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â hyn, anogir aelodau o'r tîm AAA i ymuno â phroffesiwn Gwyddoniaeth a Pheirianneg y Llywodraeth (GSE), lle mae gan aelodau fynediad at gyfleoedd hyfforddi a rhwydweithio ychwanegol.

Bydd yr ymgeisydd posibl yn cael cyfleoedd rheolaidd i gyflwyno eu gwaith i uwch arweinwyr o fewn Llywodraeth Cymru a'i rhanddeiliaid allanol. Yn ogystal â hyn, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei gefnogi i fynychu cynadleddau perthnasol ac i ysgrifennu neu gefnogi papurau ar gyfer cyfnodolion academaidd a adolygir gan gymheiriaid.

Fel tîm tystiolaeth a chyngor mae SEA wedi ymrwymo i roi'r cyfle i gynnal a thyfu cyfranogiad aelodau mewn ymchwil a datblygu academaidd o ansawdd uchel.

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth, cynhwysiant a chyfle cyfartal, gan barchu gwahaniaeth a phrofiad allanol. Croeso ac ymateb i farn a heriau gan eraill, er gwaethaf unrhyw bwysau sy'n gwrthdaro i'w hanwybyddu neu eu rhoi ynddynt. Sefyll heibio, hyrwyddo neu amddiffyn gweithredoedd a phenderfyniadau eich hun a'r tîm lle bo angen. Ceisio diddordebau a rennir y tu hwnt i faes cyfrifoldeb eich hun, gan ddeall maint yr effaith y mae gweithredoedd yn ei chael ar y sefydliad. Ysbrydoli ac ysgogi timau i gymryd rhan lawn yn eu gwaith ac yn ymroddedig i'w rôl.

Efallai y bydd angen teithio yn anaml i Gaerdydd lle mae angen i fusnes gyflwyno gwaith neu fod yn rhan o drafodaethau â rhanddeiliaid fel rhan o'r cyfrifoldebau rôl hon.

Mae'r hysbyseb hon yn cadarnhau'r meini prawf cyfan sy'n cael eu hasesu drwy gydol yr ymarfer recriwtio hwn. I gael rhagor o fanylion am y meini prawf a'r dystiolaeth sy'n ofynnol yn ystod y cam ymgeisio, bydd angen i chi bwyso ar 'Gwneud Cais' ac adolygu’r ffurflen gais.

Wrth gyflwyno’ch tystiolaeth y byddai'n ddefnyddiol i chi ystyried disgwyliadau'r radd fel y nodir yn y Disgrifiad Gradd, yn ogystal â'r prif gyfrifoldebau sy'n hanfodol ar gyfer y rôl.

Efallai y bydd ymgeiswyr yn gweld bod y dolenni profion ymarfer @gov.uk (isod) yn ddefnyddiol ar gyfer cynlluniau recriwtio eraill, fodd bynnag ar gyfer y cynllun recriwtio hwn, gofynnir i ymgeiswyr sy'n pasio'r sifft gychwynnol ymgymryd â phrawf gallu ym maes Economeg Iechyd. Bydd ymgeiswyr yn cael senario a gofynnir iddynt lunio brîff. Bydd canllaw llawn yn cael ei darparu drwy e-bost. Dim ond ymgeiswyr sy'n pasio'r prawf gallu fydd yn cael eu gwahodd i gyfweliad.

Bydd y tri unigolyn gorau sy'n bodloni'r meini prawf yn mynd ymlaen i gyfweliad.

Fel rhan o'r broses gyfweld, gofynnir i chi roi cyflwyniad dim mwy na 5 munud. Bydd y cyflwyniad yn asesu eich gallu i gyfleu gwybodaeth neu bynciau cymhleth i gynulleidfaoedd amrywiol mewn modd clir a chryno' Bydd manylion llawn yn cael eu darparu i chi fel rhan o'ch gwahoddiad i gyfweliad. 

Yn achos mwy nag un ymgeisydd sy'n sgorio'r un peth, mae'r panel wedi cytuno y bydd y meini prawf canlynol yn pennu gorchymyn teilyngdod.

1. Prawf gallu, 2. Ymddygiad (Gweithio gyda'n Gilydd)

Sylfaenol
1
hssg.sea@gov.wales

Gofynion y Gymraeg

3 - Er nad yw sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, byddai eu cael yn gaffaeliad. Mae’r rôl hon yn rôl lle mae sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol.
0 - Dim sgiliau
0 - Dim sgiliau
0 - Dim sgiliau
0 - Dim sgiliau

Proses a Chamau Dethol

Mae Llywodraeth Cymru, fel pob un o Adrannau eraill y Llywodraeth, yn defnyddio Proffiliau Llwyddiant wrth recriwtio.  Ar gyfer pob rôl, byddwn yn ystyried yr hyn y bydd angen i chi ei ddangos er mwyn llwyddo. Mae hyn yn rhoi’r cyfle gorau posibl i ni ddod o hyd i’r person iawn ar gyfer y swydd. Mae’n gwella perfformiad ac yn gwella amrywiaeth a chynhwysiant.

Dyma’r broses a’r camau dethol:

Nifer y Camau:Proses 3 cham
Cam 1Cais
Cam 2Asesiad arall
Cam 3Cyfweliad

Galluoedd

Byddwn yn eich asesu yn erbyn y galluoedd hyn yn ystod y broses ddethol

Asesu gwybodaeth a dealltwriaeth Economeg Iechyd yr ymgeiswyr, (Bydd ymgeiswyr yn derbyn senario a gofynnir iddynt lunio brîff)

Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Asesiad arall

Ar ôl i chi gyflwyno eich ffurflen gais, gofynnir i chi gymryd rhan mewn prawf ar-lein. Mae manylion y gwahanol fathau a phrofion ymarfer ar gael ar GOV.UK. 

Os byddwch yn methu’r prawf neu os na fyddwch yn ei gwblhau erbyn y terfyn amser a roddwyd, ni fyddwch yn mynd ymlaen i’r cam nesaf. Byddwch yn cael gwybod am ganlyniad eich prawf drwy e-bost.

Os byddwch yn llwyddo yn y prawf ar-lein, bydd eich cais yn mynd ymlaen i’r cam sifftio.

Ymddygiad

Byddwn yn eich asesu yn erbyn y meini prawf Ymddygiad hyn yn ystod y broses ddethol.

Arweinyddiaeth

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 3: Cyfweliad

Cyfathrebu a Dylanwadu

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 3: Cyfweliad

Gweld y Darlun Mawr 

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 3: Cyfweliad

Cydweithio 

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 3: Cyfweliad

Profiad

Byddwn yn eich asesu yn erbyn y meini prawf Profiad canlynol yn ystod y broses asesu.
Cwestiynau am brofiad

Allwch chi roi enghraifft o pryd rydych chi wedi arwain ar ddarn o ddadansoddiad cost neu effeithiolrwydd?

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais

Profiad o waith a ddylanwadodd ar bolisi iechyd lleol neu genedlaethol.

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais

Cryfderau

Bydd hyn yn cael ei brofi yn ystod y cyfnod cyfweliad yn unig.

Eglurwr 

Rhwydweithiwr 

Adeiladwr Perthnasau

Cymhwysedd

Gofynnir i chi am eich cenedligrwydd ac a oes gennych chi hawl gyfreithiol i weithio yn y Deyrnas Unedig. Pwrpas hyn yw gweld a ydych chi’n gymwys i wneud cais am y swydd wag hon. Mae hyn yn ofyniad ar gyfer gweithio yn y Gwasanaeth Sifil. https://www.gov.uk/government/publications/nationality-rules

Os nad ydych chi’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd, ni fydd eich cais yn cael ei ystyried ymhellach. Os daw’n amlwg yn ddiweddarach yn y broses nad ydych yn gymwys i wneud cais, efallai y bydd eich cais yn cael ei dynnu’n ôl, neu’r cynnig yn cael ei dynnu’n ôl.

Mae’r swydd hon yn agor yn fras i’r grwpiau canlynol:
• gwladolion y DU
• gwladolion Gweriniaeth Iwerddon
• gwladolion gwledydd y Gymanwlad sydd â'r hawl i weithio yn y DU
• gwladolion yr UE, y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein ac aelodau teulu’r gwladolion hynny sydd â statws sefydlog neu gyn-sefydlog o dan Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd (EUSS)
• gwladolion yr UE, y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein ac aelodau teulu’r gwladolion hynny sydd wedi gwneud cais dilys am statws sefydlog neu gyn-sefydlog o dan EUSS
• unigolion â chaniatâd cyfyngedig i aros neu ganiatâd amhenodol i aros a oedd yn gymwys i wneud cais am EUSS ar 31 Rhagfyr 2020 neu cyn hynny
• gwladolion Twrci, a rhai aelodau o deulu gwladolion Twrci sydd wedi cronni’r hawl i weithio yn y Gwasanaeth Sifil

Cynllun Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn Arweinydd Hyderus o ran Anabledd. Rydym yn gwarantu cyfweliad i unrhyw ymgeisydd sydd â nam, cyflwr iechyd, sy'n niwroamrywiol neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain os yw'n bodloni'r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu'r model cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas sy’n analluogi pobl sydd â namau, neu gyflyrau iechyd, sy'n niwroamrywiol neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain.

Rydym wedi ymrwymo i gael gwared ar rwystrau yn y broses recriwtio fel y gall pob aelod o staff (neu ddarpar aelodau staff) berfformio o’u gorau.

Gellir gwneud addasiadau recriwtio ar unrhyw adeg yn y broses recriwtio ar gyfer ymgeiswyr â nam neu gyflwr iechyd, sy'n niwroamrywiol neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. 

Cysylltwch â SicrhauAmrywiaethwrthRecriwtio@llyw.cymru i drafod addasiadau ar gyfer unrhyw ran o'r broses.

Gweithle Gwych i Gyn-aelodau’r Lluoedd Arfog

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu’r Cynllun Gweithle Gwych i Gyn-aelodau’r Lluoedd Arfog. Rydym yn gwarantu y byddwn yn cyfweld unrhyw gyn-aelodau cymwys o’r lluoedd arfog os ydynt yn bodloni meini prawf sylfaenol y swydd.

Partneriaeth Gymdeithasol

Yn Llywodraeth Cymru, mae’r berthynas rhwng y cyflogwr a’r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Credwn mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw i reolwyr ac undebau llafur gydweithio.

Dyma’r 3 undeb llafur a gydnabyddir gennym:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae’r berthynas hon yn seiliedig ar gytundeb partneriaeth. Mae hwn yn nodi sut mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         Cyflog
• Telerau ac amodau
• Strategaeth, polisïau a gweithdrefnau AD
• Iechyd, diogelwch a lles
• Newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i roi llais go iawn i’w haelodau yn y gweithle. Maent yn gwneud yn siŵr bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a’u gwarchod. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes rhagorol o weithio mewn partneriaeth â’i hundebau llafur. Rydym yn eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle.  Rydym yn eich annog i ddysgu mwy am ein hundebau llafur, am weithio mewn partneriaeth, ac i gymryd rhan yn eu gwaith.

Buddiannau

Mae holl staff Llywodraeth Cymru yn aelodau o’r Gwasanaeth Sifil, ac o ganlyniad maent yn gymwys ar gyfer:

 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil
 • 31 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata ar gyfer rhan amser)
 • cyfleoedd hyfforddi a datblygu
 • Cynllun Beicio i’r Gwaith
 • Trefniadau gweithio hyblyg Gweithio'n Glyfar
 • Cynllun Car Gwyrdd (ar yr amod ei fod ar gael)

Os ydych chi’n aelod gweithredol o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, gallwch barhau â’ch aelodaeth drwy gydol eich cyflogaeth gyda ni.

Egwyddorion a chwynion recriwtio

Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Edrychwch ar egwyddorion recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil ar wefan y Comisiwn. info@csc.gov.uk

Os ydych chi’n teimlo nad yw eich cais wedi cael ei drin yn unol â’r egwyddorion hyn a’ch bod yn dymuno gwneud cwyn, anfonwch e-bost at cwynion@llyw.cymru. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfeirio at gyfeirnod y swydd wag.

Os nad ydych chi’n fodlon â’r ymateb a gewch gan Lywodraeth Cymru, gallwch gysylltu â Chomisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Rhaid i bob cais am y swydd hon gael ei wneud gan ddefnyddio ein system ymgeisio ar-lein.


Os oes gennych amhariad sy’n eich atal rhag ymgeisio ar-lein, anfonwch e-bost at ein tîm recriwtio. Gallwch:

 • ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat arall
 • gofyn am addasiad recriwtio i’ch helpu i gyflwyno eich cais

Defnyddiwch y botwm 'Gwneud Cais' i gyflwyno eich cais. Mewngofnodwch neu cofrestrwch i greu cyfrif i wneud cais. Mae cofrestru’n cymryd ychydig funudau a bydd angen cyfeiriad e-bost arnoch chi. 

Ar ôl i chi gofrestru i gael cyfrif a mewngofnodi, byddwch yn cael eich arwain at y ffurflen gais ar-lein. Rhaid i chi lenwi hon a’i chyflwyno cyn y terfyn amser ar y dyddiad cau. Ni fyddwn yn ystyried ffurflen gais anghyflawn.

Os hoffech wneud cais am y swydd wag hon yn Gymraeg, defnyddiwch y ddolen Newid Iaith ar y dudalen hon.  Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na rhai a gyflwynir yn Saesneg. 

Darllenwch y canllawiau i ymgeiswyr i gael rhagor o wybodaeth am y broses recriwtio.

I gael gwybodaeth am Broffiliau Llwyddiant y Gwasanaeth Sifil, cliciwch yma.

Mae’r cyfle hwn ar gau i geisiadau.