Pennaeth Polisi LHDTC+

Cyf 739

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu proses recriwtio ddienw. Ni fydd y panel recriwtio yn gweld gwybodaeth bersonol fel enw a chyfeiriad ymgeisydd yn ystod y broses ddidoli. Mae’r polisi hwn yn unol â’n hymrwymiad i ddileu rhagfarn, ac i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Manylion swydd wag

Pennaeth Polisi LHDTC+ 

05/03/2024, 16:00 

Cyfnod Penodol
Hyd at bwynt 3 o'r raddfa gyflog
Gradd 7 £56,112 i £67,095
Llawn amser (croesewir ceisiadau gan bobl sy’n gweithio rhan-amser, fel rhan o rannu swydd neu sy’n gweithio’n llawn amser)
Cyfnod penodol am 24 mis, gyda'r posibilrwydd o estyniad am 12 mis arall a/neu swydd barhaol
Grŵp Addysg, Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Gymraeg
LHDTC+
Ledled Cymru
Mae'r rôl hon yn darparu cyfle cyffrous i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl LHDTC+ yng Nghymru. Gan arwain tîm bach yn y Gangen Cydraddoldeb, bydd deiliad y swydd yn gweithio tuag at greu Cymru decach. Bydd yn gwneud hyn drwy helpu i roi Cynllun Gweithredu LHDTC+ Llywodraeth Cymru mewn grym, a chyflawni a monitro nifer o ymrwymiadau'r Rhaglen Lywodraethu. Mae'n faes gwaith prysur sy'n cael llawer o sylw gan y Gweinidogion ac yn ennyn diddordeb ac ymgysylltiad ymysg rhanddeiliaid. Mae'n hanfodol bod deiliad y swydd yn gallu meithrin cysylltiadau a chyflawni mewn partneriaeth ag eraill, ynghyd â gweithio mewn modd rhagweithiol i greu consensws a dod o hyd i ffyrdd ymlaen pan fydd gwahaniaeth barn.

Gwaith polisi

 • Olrhain materion sy'n dod i'r amlwg a datblygiad polisi ar draws y sector, gan gydnabod cyfleoedd a risgiau, a dehongli datblygiadau polisi o ran uchelgais Llywodraeth Cymru ar gyfer gwaith LHDTC+ yng Nghymru.
 • Bwrw ymlaen â pholisïau sy'n cyflawni canlyniadau cydraddoldeb cadarnhaol i bobl LHDTC+, drwy gyflawni'r Cynllun Gweithredu LHDTC+.
 • Ymgysylltu a dylanwadu ar draws Llywodraeth Cymru ac yn allanol gyda phartneriaid allweddol mewn perthynas ag amcanion LHDTC+ ac ymrwymiadau yn y Rhaglen Lywodraethu, gan sicrhau bod camau gweithredu yr ymrwymwyd iddynt yn y cynllun yn cael eu cymryd.
 • Sicrhau bod cyflawniad yn erbyn y cynllun yn cael ei fonitro ac yr adroddir arno fel sy’n ofynnol yn systemau Llywodraeth Cymru, a bod yr hyn a ddysgir yn cael ei ddefnyddio i lywio gweithrediad y cynllun ar gyfer y dyfodol.
 • Sicrhau briffio a chyfraniadau safonol ar gyfer y maes gwaith hwn sy’n uchel ei broffil, gan weithio gyda rhanddeiliaid ar draws Llywodraeth Cymru ac yn allanol.
 • Sicrhau bod y tîm yn cynnal ymatebion safonol a phrydlon i fusnes y llywodraeth mewn perthynas â gwaith LHDTC+.

Cyflawni

 • Sicrhau gwariant o ansawdd uchel yn erbyn y Cynllun Gweithredu LHDTC+, gan arwain y tîm i dargedu cyllid lle mae'n gwneud y gwahaniaeth mwyaf i hyrwyddo uchelgais LHDTC+ Llywodraeth Cymru.
 • Sicrhau rhagolygon cywir o wariant, a gweithio'n agos gyda chydweithwyr ym maes cyllid i sicrhau rheolaeth gadarn o gyllid a chydymffurfiaeth.

Arweinyddiaeth a Chorfforaethol

 • Arwain Tîm LHDTC+ o fewn y Grŵp Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, er mwyn darparu gwaith polisi a chyflawni LHDTC+ sy’n uchel ei ansawdd.
 • Arwain tîm o 5, o fewn y Grŵp Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, gan sicrhau trefniadau rheoli llinell safonol, cyfeiriad clir, a chynnal perthynas gadarn a chynhyrchiol gyda chydweithwyr ar draws y Grŵp Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac yn Llywodraeth Cymru yn ehangach, gan gynnwys, ymysg adrannau eraill, Iechyd, Addysg a Chyfathrebu.
 • Sicrhau ffocws clir a lles o fewn y tîm drwy sicrhau cyfeiriad strategol cadarn a chynnal systemau rheoli perfformiad systematig a chyfrifol.
 • Sicrhau bod y tîm yn cynnal ymatebion safonol a phrydlon i fusnes craidd y llywodraeth.
 • Cyfrannu at arweinyddiaeth yr Is-adran Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, fel aelod o'r Uwch Dîm Rheoli, gan gefnogi tasgau corfforaethol ehangach pan fo angen.
Cyfle i weithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid (mewnol ac allanol), gweithio'n agos gyda Gweinidogion, cyflawni busnes y llywodraeth ac arwain tîm.

Ar gyfer y recriwtio hwn, bydd y 5 unigolyn gorau sy'n bodloni'r meini prawf lleiaf yn symud ymlaen i gyfweliad

Mae'r hysbyseb hon yn cadarnhau'r meini prawf cyfan sy'n cael eu hasesu drwy gydol yr ymarfer recriwtio hwn. I gael rhagor o fanylion am y meini prawf a'r dystiolaeth sy'n ofynnol yn ystod y cam ymgeisio, bydd angen i chi bwyso ar 'Gwneud Cais' ac adolygu’r ffurflen gais.

Wrth gyflwyno’ch tystiolaeth y byddai'n ddefnyddiol i chi ystyried disgwyliadau'r radd fel y nodir yn y Disgrifiad Gradd, yn ogystal â'r prif gyfrifoldebau sy'n hanfodol ar gyfer y rôl.

Yn yr achos fydd mwy nag un ymgeisydd yn sgorio'r un sgôr, mae'r panel wedi cytuno bydd y meini prawf canlynol yn pennu trefn teilyngdod:

1) Gweld y Darlun Cyflawn, 2) Cyfathrebu a Dylanwadu

Bydd cyflog cychwynnol rhwng £56,112 a £62,454 yn cael ei gynnig i’r ymgeisydd llwyddiannus ar sail eu sgiliau, gwybodaeth, profiad a pherfformiad yn y cyfweliad. Mae’r cynnig terfynol yn ôl disgresiwn Llywodraeth Cymru. Nid yw'r ystod hon yn agored i drafodaeth

Sylfaenol
1
equalityandhumanrightsdivision@gov.wales

Gofynion y Gymraeg

3 - Er nad yw sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, byddai eu cael yn gaffaeliad. Mae’r rôl hon yn rôl lle mae sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol.
0 - Dim sgiliau
0 - Dim sgiliau
0 - Dim sgiliau
0 - Dim sgiliau

Proses a Chamau Dethol

Mae Llywodraeth Cymru, fel pob un o Adrannau eraill y Llywodraeth, yn defnyddio Proffiliau Llwyddiant wrth recriwtio.  Ar gyfer pob rôl, byddwn yn ystyried yr hyn y bydd angen i chi ei ddangos er mwyn llwyddo. Mae hyn yn rhoi’r cyfle gorau posibl i ni ddod o hyd i’r person iawn ar gyfer y swydd. Mae’n gwella perfformiad ac yn gwella amrywiaeth a chynhwysiant.

Dyma’r broses a’r camau dethol:

Nifer y Camau:Proses 2 gam
Cam 1Cais
Cam 2Cyfweliad

Ymddygiad

Byddwn yn eich asesu yn erbyn y meini prawf Ymddygiad hyn yn ystod y broses ddethol.

Arweinyddiaeth

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Gweld y Darlun Mawr

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Cyfathrebu a Dylanwadu 

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Cyflawni’n Gyflym 

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Profiad

Byddwn yn eich asesu yn erbyn y meini prawf Profiad canlynol yn ystod y broses asesu.
CV, Cwestiynau am brofiad

Arweinyddiaeth, gosod gweledigaeth a chyflawni drwy eraill

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad
Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Gweithio mewn partneriaeth ag eraill a goresgyn gwahaniaethau

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Cryfderau

Bydd hyn yn cael ei brofi yn ystod y cyfnod cyfweliad yn unig.

Stragegol 

Hydwyth 

Adeiladwr Perthnasau

Cymhwysedd

Gofynnir i chi am eich cenedligrwydd ac a oes gennych chi hawl gyfreithiol i weithio yn y Deyrnas Unedig. Pwrpas hyn yw gweld a ydych chi’n gymwys i wneud cais am y swydd wag hon. Mae hyn yn ofyniad ar gyfer gweithio yn y Gwasanaeth Sifil. https://www.gov.uk/government/publications/nationality-rules

Os nad ydych chi’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd, ni fydd eich cais yn cael ei ystyried ymhellach. Os daw’n amlwg yn ddiweddarach yn y broses nad ydych yn gymwys i wneud cais, efallai y bydd eich cais yn cael ei dynnu’n ôl, neu’r cynnig yn cael ei dynnu’n ôl.

Mae’r swydd hon yn agor yn fras i’r grwpiau canlynol:
• gwladolion y DU
• gwladolion Gweriniaeth Iwerddon
• gwladolion gwledydd y Gymanwlad sydd â'r hawl i weithio yn y DU
• gwladolion yr UE, y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein ac aelodau teulu’r gwladolion hynny sydd â statws sefydlog neu gyn-sefydlog o dan Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd (EUSS)
• gwladolion yr UE, y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein ac aelodau teulu’r gwladolion hynny sydd wedi gwneud cais dilys am statws sefydlog neu gyn-sefydlog o dan EUSS
• unigolion â chaniatâd cyfyngedig i aros neu ganiatâd amhenodol i aros a oedd yn gymwys i wneud cais am EUSS ar 31 Rhagfyr 2020 neu cyn hynny
• gwladolion Twrci, a rhai aelodau o deulu gwladolion Twrci sydd wedi cronni’r hawl i weithio yn y Gwasanaeth Sifil

Cynllun Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn Arweinydd Hyderus o ran Anabledd. Rydym yn gwarantu cyfweliad i unrhyw ymgeisydd sydd â nam, cyflwr iechyd, sy'n niwroamrywiol neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain os yw'n bodloni'r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu'r model cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas sy’n analluogi pobl sydd â namau, neu gyflyrau iechyd, sy'n niwroamrywiol neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain.

Rydym wedi ymrwymo i gael gwared ar rwystrau yn y broses recriwtio fel y gall pob aelod o staff (neu ddarpar aelodau staff) berfformio o’u gorau.

Gellir gwneud addasiadau recriwtio ar unrhyw adeg yn y broses recriwtio ar gyfer ymgeiswyr â nam neu gyflwr iechyd, sy'n niwroamrywiol neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. 

Cysylltwch â SicrhauAmrywiaethwrthRecriwtio@llyw.cymru i drafod addasiadau ar gyfer unrhyw ran o'r broses.

Gweithle Gwych i Gyn-aelodau’r Lluoedd Arfog

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu’r Cynllun Gweithle Gwych i Gyn-aelodau’r Lluoedd Arfog. Rydym yn gwarantu y byddwn yn cyfweld unrhyw gyn-aelodau cymwys o’r lluoedd arfog os ydynt yn bodloni meini prawf sylfaenol y swydd.

Partneriaeth Gymdeithasol

Yn Llywodraeth Cymru, mae’r berthynas rhwng y cyflogwr a’r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Credwn mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw i reolwyr ac undebau llafur gydweithio.

Dyma’r 3 undeb llafur a gydnabyddir gennym:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae’r berthynas hon yn seiliedig ar gytundeb partneriaeth. Mae hwn yn nodi sut mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         Cyflog
• Telerau ac amodau
• Strategaeth, polisïau a gweithdrefnau AD
• Iechyd, diogelwch a lles
• Newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i roi llais go iawn i’w haelodau yn y gweithle. Maent yn gwneud yn siŵr bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a’u gwarchod. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes rhagorol o weithio mewn partneriaeth â’i hundebau llafur. Rydym yn eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle.  Rydym yn eich annog i ddysgu mwy am ein hundebau llafur, am weithio mewn partneriaeth, ac i gymryd rhan yn eu gwaith.

Buddiannau

Mae holl staff Llywodraeth Cymru yn aelodau o’r Gwasanaeth Sifil, ac o ganlyniad maent yn gymwys ar gyfer:

 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil
 • 31 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata ar gyfer rhan amser)
 • cyfleoedd hyfforddi a datblygu
 • Cynllun Beicio i’r Gwaith
 • Trefniadau gweithio hyblyg Gweithio'n Glyfar
 • Cynllun Car Gwyrdd (ar yr amod ei fod ar gael)

Os ydych chi’n aelod gweithredol o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, gallwch barhau â’ch aelodaeth drwy gydol eich cyflogaeth gyda ni.

Egwyddorion a chwynion recriwtio

Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Edrychwch ar egwyddorion recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil ar wefan y Comisiwn. info@csc.gov.uk

Os ydych chi’n teimlo nad yw eich cais wedi cael ei drin yn unol â’r egwyddorion hyn a’ch bod yn dymuno gwneud cwyn, anfonwch e-bost at cwynion@llyw.cymru. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfeirio at gyfeirnod y swydd wag.

Os nad ydych chi’n fodlon â’r ymateb a gewch gan Lywodraeth Cymru, gallwch gysylltu â Chomisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Rhaid i bob cais am y swydd hon gael ei wneud gan ddefnyddio ein system ymgeisio ar-lein.


Os oes gennych amhariad sy’n eich atal rhag ymgeisio ar-lein, anfonwch e-bost at ein tîm recriwtio. Gallwch:

 • ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat arall
 • gofyn am addasiad recriwtio i’ch helpu i gyflwyno eich cais

Defnyddiwch y botwm 'Gwneud Cais' i gyflwyno eich cais. Mewngofnodwch neu cofrestrwch i greu cyfrif i wneud cais. Mae cofrestru’n cymryd ychydig funudau a bydd angen cyfeiriad e-bost arnoch chi. 

Ar ôl i chi gofrestru i gael cyfrif a mewngofnodi, byddwch yn cael eich arwain at y ffurflen gais ar-lein. Rhaid i chi lenwi hon a’i chyflwyno cyn y terfyn amser ar y dyddiad cau. Ni fyddwn yn ystyried ffurflen gais anghyflawn.

Os hoffech wneud cais am y swydd wag hon yn Gymraeg, defnyddiwch y ddolen Newid Iaith ar y dudalen hon.  Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na rhai a gyflwynir yn Saesneg. 

Darllenwch y canllawiau i ymgeiswyr i gael rhagor o wybodaeth am y broses recriwtio.

I gael gwybodaeth am Broffiliau Llwyddiant y Gwasanaeth Sifil, cliciwch yma.

Mae’r cyfle hwn ar gau i geisiadau.