Cymorth Busnes – Cafcass Cymru (Gogledd Cymru)

Cyf 726

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu proses recriwtio ddienw. Ni fydd y panel recriwtio yn gweld gwybodaeth bersonol fel enw a chyfeiriad ymgeisydd yn ystod y broses ddidoli. Mae’r polisi hwn yn unol â’n hymrwymiad i ddileu rhagfarn, ac i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Manylion swydd wag

Cymorth Busnes – Cafcass Cymru (Gogledd Cymru)  

28/02/2024, 16:00 

Parhaol
Pwynt un y raddfa gyflog TS. Ni ellir trafod y ffigur hwn.
Cymorth Tîm £23,258 i £26,901
Llawn amser (croesewir ceisiadau gan bobl sy’n gweithio rhan-amser, fel rhan o rannu swydd neu sy’n gweithio’n llawn amser)
Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Gogledd Cymru
Gogledd Cymru
Arall

Mae Cafcass Cymru yn un o Is-adrannau'r Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol o fewn Llywodraeth Cymru. Mae Cafcass Cymru yn gyfrifol am ddiogelu a hyrwyddo llesiant plant wedi'u heffeithio gan achosion llys teuluol.

Mae gan Cafcass Cymru 11 o swyddfeydd ar draws Cymru o fewn pum ardal weithredol ddaearyddol. Y pum ardal ddaearyddol yw:

 • Gogledd Cymru
 • De Cymru
 • Canolbarth a Gorllewin Cymru
 • De-orllewin Cymru
 • Gwent

Mae'r hysbyseb hon yn cwmpasu swyddi gwag yn ardal Gogledd Cymru (swyddfeydd yng Nghyffordd Llandudno a Wrecsam).

Mae swyddi Cymorth Busnes yn Cafcass Cymru yn ganolog wrth roi cymorth hanfodol i'r timoedd gweithredol o fewn y sefydliad, a sicrhau bod y timoedd gweithredol yn cael eu rheoli mewn modd hwylus ac effeithlon.

Mae'r swyddi hyn yn unigryw o fewn Llywodraeth Cymru ac yn cefnogi Rheolwyr Ymarfer, Cynghorwyr Llys Teulu/Gweithwyr Cymdeithasol Llys Teulu a Rheolwyr Cymorth Busnes i ddarparu gwasanaeth effeithiol i Lysoedd Teulu ar draws Cymru.

Mae'r maes gwaith hwn yn ymwneud â gwybodaeth sensitif, gyfrinachol a manwl iawn, gan fydd y deiliaid swydd yn ymdrin â gwybodaeth ynglŷn ag achosion wrth gefnogi gwasanaethau ar gyfer plant agored i newid yn ystod cyfnodau anodd iawn yn eu bywydau.

 • Darparu gwasanaeth cymorth gweithredol cynhwysfawr gan gynnwys sgrinio ceisiadau a gorchmynion llys, fformatio dogfennau cyfrinachol, drafftio gohebiaeth a chofnodion i safon uchel, trefnu cyfarfodydd, monitro'r mewnlif gohebiaeth, ffeilio a dyletswyddau gweinyddol eraill, wrth fodloni terfynau amser tyn.
 • Cyfathrebu'n broffesiynol ac effeithiol ag amrywiaeth eang o randdeiliaid mewnol ac allanol gan gynnwys llysoedd, yr Heddlu ac Adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol, cyfreithwyr, ymarferwyr gwaith cymdeithasol a defnyddwyr gwasanaethau 
 • Delio â thrafodaethau ffôn sensitif ac ymholiadau wrth y dderbynfa gan ddefnyddwyr gwasanaethau fel bo angen.
 • Bod yn gyfrifol am eich tasgau mewnbynnu data eich hun, cyfrannu at sicrhau dilysrwydd y data yn system rheoli achosion Cafcass Cymru (IRIS), adrodd am wallau a rhoi cymorth a chyngor i gydweithwyr.
 • Cyfrannu at gadw a chynnal cofnodion mewnol, gan gynnwys gwybodaeth ynglŷn ag achosion, sicrhau bod cofnodion iShare wedi'u cwblhau a bod y gwaith yn cydymffurfio â gofynion Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth.
 • Bod yn gyfrifol am sicrhau bod yr holl wybodaeth gyfrinachol yn cael ei thrin yn effeithlon ac yn briodol ac yn unol â'r arweiniad a’r dogfennau polisi perthnasol. 
 • Cyfrannu at sicrhau bod y swyddfa’n cael ei rheoli’n hwylus o ddydd i ddydd, gan ymdrin â gohebiaeth, ei chofnodi a'i dosbarthu, a chynnal a dyrannu offer swyddfa. 
 • Efallai bydd angen i ddeiliad y swydd ymgymryd â dyletswyddau eraill o fewn ei dîm er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaethau corfforaethol, e.e. Swyddog Cymorth Cyntaf, Swyddog Tân, Swyddog Asesu Cyfarpar Sgrin Arddangos.
Mae'r swydd hon yn rhoi'r cyfle i weithio mewn rôl o bwys mewn sefydliad sy'n canolbwyntio ar blant. Mae'r swyddi yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu cysylltiadau â Cafcass Cymru, Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid allweddol.

Mae’r hysbyseb hwn yn cynnwys teitlau y meini prawf ag asesir trwy gydol y cais. Am fwy o wybodaeth, gwasgwch “gwneud cais” er mwyn gweld holl manylion y gofynion sydd ar y ffurflen cais. 

Wrth gyflwyno’ch tystiolaeth y byddai'n ddefnyddiol i chi ystyried disgwyliadau'r radd fel y nodir yn y Disgrifiad Gradd, yn ogystal â'r prif gyfrifoldebau sy'n hanfodol ar gyfer y rôl.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gorfod aros yn y swydd am o leiaf 2 flynedd cyn bod yn gymwys i symud swyddi (amod eu bod yn bodloni'r holl feini prawf cymhwysedd eraill sy'n gymwys ar y pryd). 

Mae staff cymorth busnes Cafcass Cymru yn darparu gwasanaeth llinell flaen sy’n gweithredu rhwn 9yb a 5yh, er bod hyblygrwydd o ran oriau gwaith sy’n gymwys o’r angen busnes.

Lleoliad y swydd – Mae'r hysbyseb hon yn cwmpasu swyddi gwag yn ardal Gogledd Cymru (Swyddfeydd yng Nghyffordd Llandudno a Wrecsam).   

Mae gan Cafcass Cymru ddull gweithredu cyfunol a hyblyg sy'n cynnwys gweithio yn y swyddfa ac o bell, gan ystyried anghenion y busnes a sut mae defnyddwyr y gwasanaeth yn dymuno ymgysylltu â ni.  Felly, dylai ymgeiswyr llwyddiannus ddisgwyl y bydd angen iddynt fynd i'r swyddfa benodedig yn rheolaidd.

Caiff yr ymgeiswyr llwyddiannus eu penodi yn nhrefn teilyngdod i swyddi gwag sydd ar gael ar unwaith. Cedwir rhestr wrth gefn o ymgeiswyr y gellir eu penodi i rôl o fewn 12 mis i'r cynnig cychwynnol os bydd swydd addas yn codi.

Croesewir ceisiadau gan bobl ag ystod amrywiol o brofiadau byw a phroffesiynol. Mae Cafcass Cymru wedi ymrwymo'n weithredol i ddod yn sefydliad cynyddol amrywiol sy'n diwallu anghenion yr ystod amrywiol o ddefnyddwyr gwasanaeth. Ategir hyn gan ddull deinamig o ddysgu a datblygu. Mae nifer o rwydweithiau Amrywiaeth y gall staff gymryd rhan ynddynt, sy'n cynnwys Y Rhwydwaith Staff Lleiafrifoedd Ethnig, Rhwydwaith PRISM LHDTRh+, a'r Rhwydwaith Menywod Ynghyd.

Sylfaenol
1
Cafcass Cymru HR - cafcasscymruhr@gov.wales

Gofynion y Gymraeg

3 - Er nad yw sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, byddai eu cael yn gaffaeliad. Mae’r rôl hon yn rôl lle mae sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol.
0 - Dim sgiliau
0 - Dim sgiliau
0 - Dim sgiliau
0 - Dim sgiliau

Proses a Chamau Dethol

Mae Llywodraeth Cymru, fel pob un o Adrannau eraill y Llywodraeth, yn defnyddio Proffiliau Llwyddiant wrth recriwtio.  Ar gyfer pob rôl, byddwn yn ystyried yr hyn y bydd angen i chi ei ddangos er mwyn llwyddo. Mae hyn yn rhoi’r cyfle gorau posibl i ni ddod o hyd i’r person iawn ar gyfer y swydd. Mae’n gwella perfformiad ac yn gwella amrywiaeth a chynhwysiant.

Dyma’r broses a’r camau dethol:

Nifer y Camau:Proses 2 gam
Cam 1Cais
Cam 2Cyfweliad

Ymddygiad

Byddwn yn eich asesu yn erbyn y meini prawf Ymddygiad hyn yn ystod y broses ddethol.

Cydweithio

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Arweinyddiaeth

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Rheoli Gwasanaeth o Ansawdd 

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Cyflawni’n Gyflym 

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Cryfderau

Bydd hyn yn cael ei brofi yn ystod y cyfnod cyfweliad yn unig.

Chwaraewr Tîm 

Trefnwr 

Cymhwysedd

Gofynnir i chi am eich cenedligrwydd ac a oes gennych chi hawl gyfreithiol i weithio yn y Deyrnas Unedig. Pwrpas hyn yw gweld a ydych chi’n gymwys i wneud cais am y swydd wag hon. Mae hyn yn ofyniad ar gyfer gweithio yn y Gwasanaeth Sifil. https://www.gov.uk/government/publications/nationality-rules

Os nad ydych chi’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd, ni fydd eich cais yn cael ei ystyried ymhellach. Os daw’n amlwg yn ddiweddarach yn y broses nad ydych yn gymwys i wneud cais, efallai y bydd eich cais yn cael ei dynnu’n ôl, neu’r cynnig yn cael ei dynnu’n ôl.

Mae’r swydd hon yn agor yn fras i’r grwpiau canlynol:
• gwladolion y DU
• gwladolion Gweriniaeth Iwerddon
• gwladolion gwledydd y Gymanwlad sydd â'r hawl i weithio yn y DU
• gwladolion yr UE, y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein ac aelodau teulu’r gwladolion hynny sydd â statws sefydlog neu gyn-sefydlog o dan Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd (EUSS)
• gwladolion yr UE, y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein ac aelodau teulu’r gwladolion hynny sydd wedi gwneud cais dilys am statws sefydlog neu gyn-sefydlog o dan EUSS
• unigolion â chaniatâd cyfyngedig i aros neu ganiatâd amhenodol i aros a oedd yn gymwys i wneud cais am EUSS ar 31 Rhagfyr 2020 neu cyn hynny
• gwladolion Twrci, a rhai aelodau o deulu gwladolion Twrci sydd wedi cronni’r hawl i weithio yn y Gwasanaeth Sifil

Cynllun Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn Arweinydd Hyderus o ran Anabledd. Rydym yn gwarantu cyfweliad i unrhyw ymgeisydd sydd â nam, cyflwr iechyd, sy'n niwroamrywiol neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain os yw'n bodloni'r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu'r model cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas sy’n analluogi pobl sydd â namau, neu gyflyrau iechyd, sy'n niwroamrywiol neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain.

Rydym wedi ymrwymo i gael gwared ar rwystrau yn y broses recriwtio fel y gall pob aelod o staff (neu ddarpar aelodau staff) berfformio o’u gorau.

Gellir gwneud addasiadau recriwtio ar unrhyw adeg yn y broses recriwtio ar gyfer ymgeiswyr â nam neu gyflwr iechyd, sy'n niwroamrywiol neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. 

Cysylltwch â SicrhauAmrywiaethwrthRecriwtio@llyw.cymru i drafod addasiadau ar gyfer unrhyw ran o'r broses.

Gweithle Gwych i Gyn-aelodau’r Lluoedd Arfog

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu’r Cynllun Gweithle Gwych i Gyn-aelodau’r Lluoedd Arfog. Rydym yn gwarantu y byddwn yn cyfweld unrhyw gyn-aelodau cymwys o’r lluoedd arfog os ydynt yn bodloni meini prawf sylfaenol y swydd.

Partneriaeth Gymdeithasol

Yn Llywodraeth Cymru, mae’r berthynas rhwng y cyflogwr a’r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Credwn mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw i reolwyr ac undebau llafur gydweithio.

Dyma’r 3 undeb llafur a gydnabyddir gennym:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae’r berthynas hon yn seiliedig ar gytundeb partneriaeth. Mae hwn yn nodi sut mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         Cyflog
• Telerau ac amodau
• Strategaeth, polisïau a gweithdrefnau AD
• Iechyd, diogelwch a lles
• Newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i roi llais go iawn i’w haelodau yn y gweithle. Maent yn gwneud yn siŵr bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a’u gwarchod. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes rhagorol o weithio mewn partneriaeth â’i hundebau llafur. Rydym yn eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle.  Rydym yn eich annog i ddysgu mwy am ein hundebau llafur, am weithio mewn partneriaeth, ac i gymryd rhan yn eu gwaith.

Buddiannau

Mae holl staff Llywodraeth Cymru yn aelodau o’r Gwasanaeth Sifil, ac o ganlyniad maent yn gymwys ar gyfer:

 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil
 • 31 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata ar gyfer rhan amser)
 • cyfleoedd hyfforddi a datblygu
 • Cynllun Beicio i’r Gwaith
 • Trefniadau gweithio hyblyg Gweithio'n Glyfar
 • Cynllun Car Gwyrdd (ar yr amod ei fod ar gael)

Os ydych chi’n aelod gweithredol o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, gallwch barhau â’ch aelodaeth drwy gydol eich cyflogaeth gyda ni.

Egwyddorion a chwynion recriwtio

Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Edrychwch ar egwyddorion recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil ar wefan y Comisiwn. info@csc.gov.uk

Os ydych chi’n teimlo nad yw eich cais wedi cael ei drin yn unol â’r egwyddorion hyn a’ch bod yn dymuno gwneud cwyn, anfonwch e-bost at cwynion@llyw.cymru. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfeirio at gyfeirnod y swydd wag.

Os nad ydych chi’n fodlon â’r ymateb a gewch gan Lywodraeth Cymru, gallwch gysylltu â Chomisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Rhaid i bob cais am y swydd hon gael ei wneud gan ddefnyddio ein system ymgeisio ar-lein.


Os oes gennych amhariad sy’n eich atal rhag ymgeisio ar-lein, anfonwch e-bost at ein tîm recriwtio. Gallwch:

 • ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat arall
 • gofyn am addasiad recriwtio i’ch helpu i gyflwyno eich cais

Defnyddiwch y botwm 'Gwneud Cais' i gyflwyno eich cais. Mewngofnodwch neu cofrestrwch i greu cyfrif i wneud cais. Mae cofrestru’n cymryd ychydig funudau a bydd angen cyfeiriad e-bost arnoch chi. 

Ar ôl i chi gofrestru i gael cyfrif a mewngofnodi, byddwch yn cael eich arwain at y ffurflen gais ar-lein. Rhaid i chi lenwi hon a’i chyflwyno cyn y terfyn amser ar y dyddiad cau. Ni fyddwn yn ystyried ffurflen gais anghyflawn.

Os hoffech wneud cais am y swydd wag hon yn Gymraeg, defnyddiwch y ddolen Newid Iaith ar y dudalen hon.  Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na rhai a gyflwynir yn Saesneg. 

Darllenwch y canllawiau i ymgeiswyr i gael rhagor o wybodaeth am y broses recriwtio.

I gael gwybodaeth am Broffiliau Llwyddiant y Gwasanaeth Sifil, cliciwch yma.

Mae’r cyfle hwn ar gau i geisiadau.