Dadansoddwr Daearyddol Ynni Adnewyddadwy Morol

Cyf 680

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu proses recriwtio ddienw. Ni fydd y panel recriwtio yn gweld gwybodaeth bersonol fel enw a chyfeiriad ymgeisydd yn ystod y broses ddidoli. Mae’r polisi hwn yn unol â’n hymrwymiad i ddileu rhagfarn, ac i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Manylion swydd wag

Dadansoddwr Daearyddol Ynni Adnewyddadwy Morol 

05/03/2024, 16:00 

Cyfnod Penodol
Caiff cyflog cychwynnol o rhwng £34,083 a £38,420 ei gynnig i'r ymgeisydd llwyddiannus yn seiliedig ar ei sgiliau, ei wybodaeth, ei brofiad a'i berfformiad yn y cyfweliad. Nid oes modd newid yr ystod hon ac mae unrhyw beth uchod pwynt 1 yn ôl disgresiwn Llywodraeth Cymru. Graddfa’r band cyflog y rôl hon yw rhwng £34,083 a £41,675 mewn 4 cynyddran. Mae’r cynnydd cyflog yn digwydd ar sail blaendal at y pwynt nesaf ar y raddfa gyflog (yn cael ei ddyfarnu yn amodol ar berfformiad boddhaol) hyn nes y bydd y cyflogai yn cyrraedd y raddfa darged.
Swyddog Gweithredol Uwch £34,083 i £41,675
Llawn amser (croesewir ceisiadau gan bobl sy’n gweithio rhan-amser, fel rhan o rannu swydd neu sy’n gweithio’n llawn amser)
2 flynedd, gyda'r posibilrwydd o estyniad a/neu barhad.
Grŵp Newid Hinsawdd a Materion Gwledig
Polisi Morol
Ledled Cymru

Mae'r swydd hon yn cynnig cyfle i weithio mewn maes polisi proffil uchel sy'n chwarae rhan flaenllaw wrth gefnogi ymrwymiadau'r Rhaglen Lywodraethu ac wrth gyflawni blaenoriaethau Gweinidogion ar ynni adnewyddadwy morol, gan gynnwys argymhellion sy'n deillio o Archwiliad Dwfn Gweinidogol a gynhaliwyd yn ddiweddar ar ynni adnewyddadwy.

Mae'r swydd hon wedi'i lleoli yn y Gangen Polisi Morol o fewn yr Is-adran Forol a Bioamrywiaeth. Mae'r Gangen Polisi Morol yn arwain y gwaith o ddatblygu a rheoli'r system gynllunio forol yng Nghymru, yn ogystal â pholisi ar drwyddedu morol ac agregau morol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm bach a chyfeillgar, sy'n cydweithio gyda chydweithwyr ar draws y sefydliad a thu hwnt.  

Diben y rôl hon yw arwain y gwaith mapio a gwaith dadansoddi gofodol cysylltiedig, gan ganolbwyntio'n benodol ar ymwneud â goblygiadau mentrau lefel y DU a'u deall, sy'n cynnwys cynllunio a mapio ar gyfer datblygu ynni adnewyddadwy morol. Bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu momentwm o ran mapio ar gyfer cyfleoedd ynni adnewyddadwy morol, yn enwedig mewn perthynas â gwynt ar y môr (blaenoriaeth allweddol i Weinidogion Cymru a Llywodraeth y DU). Prif ffocws y swydd fydd ymgysylltu â Defra, Ystâd y Goron (TCE), Cefas a'r Sefydliad Rheoli Morol (MMO) a gweithio ochr yn ochr â hwy i sicrhau bod prosiectau mapio ar lefel y DU yn ystyried blaenoriaethau ac amcanion Cymru.

Disgrifiad gradd:

Beth fydd y sefydliad yn ei ddisgwyl?

 • Y gallu i reoli’ch llwyth gwaith eich hun ac eraill a blaenoriaethu i sicrhau bod amcanion yn cael eu cyflawni’n brydlon ac yn unol â’r safon, gan fod yn flaengar, gwneud penderfyniadau a rheoli risgiau fel bo’n briodol.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau gweithredol/polisi a/neu argymhellion drwy ddewis rhwng nifer o opsiynau a allai gynnwys ymchwilio i ffeithiau a data, eu trefnu a’u dadansoddi.
 • Byddwch yn hyblyg ac yn barod i addasu, yn agored i newidiadau sy’n effeithio arnoch chi a’ch maes gwaith, ac yn delio â'r newid hwnnw’n effeithlon ac yn broffesiynol.

Beth fydd eich tîm yn ei ddisgwyl?

 • Gweithio’n annibynnol ar faterion o ddydd i ddydd, a allai gynnwys rhoi cyngor i unigolion mewn swyddi ar raddau uwch a chefnogi gwaith polisi, digidol, deddfwriaeth neu ddatblygu sefydliadol; a bod yn swyddog arweiniol i ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid yn fewnol ac yn allanol.
 • Rheoli llinell i unigolion neu dîm. Gall cyfrifoldebau rheoli gynnwys cynorthwyo aelodau’r tîm ag achosion anoddach, rheoli dyraniad gwaith a blaenoriaethu. Bod yn gyfrifol am reoli perfformiad, coetsio, mentora a datblygu staff o bob cefndir i sicrhau eu bod yn gallu gwireddu eu potensial llawn, gan sicrhau bod unrhyw gyfleoedd datblygu yn hygyrch ac yn gynhwysol i bawb.  Rydych yn mynd ati’n rhagweithiol i ystyried eich anghenion datblygu eich hun ac yn gweithredu pan fo angen.

Beth fydd rhanddeiliaid allweddol yn ei ddisgwyl?

 • Darparu crebwyll cadarn a’r gallu i ddehongli gwybodaeth os yw materion yn gymhleth neu’n groes i’w gilydd, ynghyd â’r gallu i bwyso a mesur nifer o ffactorau i greu syniadau a datrysiadau adeiladol.
 • Bydd gofyn cyfleu gwybodaeth, i roi cyngor i uwch-gydweithwyr ar effeithiau polisi neu newidiadau gweithredol a dylanwadu ar ganlyniadau.
 • Y gallu i feithrin perthynas broffesiynol cadarn â rhanddeiliaid mewnol ac allanol, gan gydweithio’n effeithiol i rannu gwybodaeth, adnoddau a chymorth. 

Prif Gyfrifoldebau:

Bydd y rôl yn cynnwys cydweithio â chydweithwyr technegol i ddatblygu atebion ar y cyd i fodelu GIS a heriau dadansoddi gofodol. Mae'r tasgau allweddol yn cynnwys:

 • Deall methodolegau GIS presennol a rhai sy'n cael eu datblygu i fapio gofod morol yn ofodol, ac yn enwedig ar gyfer ynni adnewyddadwy morol.
 • Archwilio, datblygu a phrofi methodolegau modelu GIS, gan ddod o hyd i'r dull mwyaf addas o fapio gofodol ar gyfer ynni adnewyddadwy morol.
 • Ymgysylltu â Defra, Ystâd y Goron, MMO a Cefas i ddeall sut mae opsiynau mapio gwynt ar y môr wedi cael eu datblygu ac i sicrhau eu bod yn ystyried blaenoriaethau ac amcanion Cymru.
 • Cynnal dealltwriaeth o gyfyngiadau cynllunio ar gyfer mapio gofodol, sut mae'r rhain yn cael eu nodi, eu pwysigrwydd cymharol a sut y gellir eu cymhwyso'n ymarferol.
 • Nodi anghenion tystiolaeth ofodol â blaenoriaeth ar gyfer ynni adnewyddadwy morol.
 • Datblygu dealltwriaeth bellach o anghenion gofodol sy’n benodol i sectorau i ganiatáu mapio mwy manwl o feysydd adnoddau sy’n benodol i sectorau.
 • Mae dadansoddi allbynnau mapio gofodol a pholisi briffio yn arwain ar gadernid methodoleg a mapio.
 • Cyflwyno sefyllfaoedd o fapio GIS ar gyfer ynni adnewyddadwy morol.
 • Datblygu dull gweithredu o symud canllawiau cynllunio gofodol presennol i wasanaeth rhyngweithiol ar-lein a'u rheoli.

Mae'r swydd hon yn cynnig cyfle i weithio mewn maes polisi proffil uchel sy'n chwarae rhan flaenllaw wrth gefnogi ymrwymiadau Rhaglen Lywodraethu ac wrth gyflawni blaenoriaethau Gweinidogion ar ynni adnewyddadwy morol.

Mae'r swydd hon yn cynnig cryn sgôp a chyfle i ddatblygu, cymhwyso a gwella sgiliau mapio GIS, rheoli prosiectau, negodi a chyfathrebu.  Bydd gan ddeiliad y swydd fynediad at gyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus arbenigol fel rhan o'r proffesiwn Daearyddiaeth o fewn Llywodraeth Cymru. Mae'r swydd hefyd yn rhoi cyfle i ymgysylltu'n rheolaidd gydag ystod eang o gydweithwyr polisi a rhanddeiliaid allanol. Bydd deiliad y swydd hefyd yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o ddatblygu a gweithredu polisïau.

Mae hon yn rôl heriol a diddorol a fydd yn caniatáu i ddeiliad y swydd gyflawni gwelliannau gwirioneddol i'r ffordd y caiff moroedd Cymru eu rheoli er budd cenedlaethau'r dyfodol.

 • Caiff cyflog cychwynnol o rhwng £34,083 a £38,420 ei gynnig i'r ymgeisydd llwyddiannus yn seiliedig ar ei sgiliau, ei wybodaeth, ei brofiad a'i berfformiad yn y cyfweliad. Nid oes modd newid yr ystod hon ac mae unrhyw beth uchod pwynt 1 yn ôl disgresiwn Llywodraeth Cymru.  Graddfa’r band cyflog y rôl hon yw rhwng £34,083 a £41,675 mewn 4 cynyddran. Mae’r cynnydd cyflog yn digwydd ar sail blaendal at y pwynt nesaf ar y raddfa gyflog (yn cael ei ddyfarnu yn amodol ar berfformiad boddhaol) hyn nes y bydd y cyflogai yn cyrraedd y raddfa darged.
 • Mae'r hysbyseb hon yn cadarnhau'r meini prawf cyfan sy'n cael eu hasesu drwy gydol yr ymarfer recriwtio hwn. I gael rhagor o fanylion am y meini prawf a'r dystiolaeth sy'n ofynnol yn ystod y cam ymgeisio, bydd angen i chi bwyso ar 'Gwneud Cais' ac adolygu’r ffurflen gais.
 • Wrth gyflwyno’ch tystiolaeth y byddai'n ddefnyddiol i chi ystyried disgwyliadau'r radd fel y nodir yn y Disgrifiad Gradd, yn ogystal â'r prif gyfrifoldebau sy'n hanfodol ar gyfer y rôl.
 • Mewn achos pan fydd mwy nag un ymgeisydd yn sgorio'r un fath, mae'r panel wedi cytuno y bydd y meini prawf canlynol yn pennu trefn teilyngdod:
 1. Sgôr ar gyfer meini prawf Technegol
 2. Sgôr ar gyfer Gweithio ar y Cyd
 3. Sgôr ar gyfer maen prawf Profiad 2
Sylfaenol
1
MarinePlanning@gov.wales

Gofynion y Gymraeg

3 - Er nad yw sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, byddai eu cael yn gaffaeliad. Mae’r rôl hon yn rôl lle mae sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol.
0 - Dim sgiliau
0 - Dim sgiliau
0 - Dim sgiliau
0 - Dim sgiliau

Proses a Chamau Dethol

Mae Llywodraeth Cymru, fel pob un o Adrannau eraill y Llywodraeth, yn defnyddio Proffiliau Llwyddiant wrth recriwtio.  Ar gyfer pob rôl, byddwn yn ystyried yr hyn y bydd angen i chi ei ddangos er mwyn llwyddo. Mae hyn yn rhoi’r cyfle gorau posibl i ni ddod o hyd i’r person iawn ar gyfer y swydd. Mae’n gwella perfformiad ac yn gwella amrywiaeth a chynhwysiant.

Dyma’r broses a’r camau dethol:

Nifer y Camau:Proses 2 gam
Cam 1Cais
Cam 2Cyfweliad

Ymddygiad

Byddwn yn eich asesu yn erbyn y meini prawf Ymddygiad hyn yn ystod y broses ddethol.

Gweld y Darlun Mawr

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Gwneud Penderfyniadau Effeithiol

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Arweinyddiaeth 

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Cydweithio 

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Profiad

Byddwn yn eich asesu yn erbyn y meini prawf Profiad canlynol yn ystod y broses asesu.
Cwestiynau am brofiad

Dealltwriaeth a phrofiad amlwg o fapio a modelu gofodol gan ddefnyddio adnoddau GIS (ESRI and QGIS).

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad
Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Gallu dangos dealltwriaeth a diddordeb mewn polisi neu reolaeth forol (dymunol).

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Technegol

Byddwn yn asesu’r Sgiliau technegol canlynol yn ystod y broses ddethol.

Dangos eu bod yn gyfarwydd ag adnoddau a thechnegau GIS, yn benodol ESRI a QGIS.

Caiff hyn ei brofi yng ngham 1: Cais
Caiff hyn ei brofi yng ngham 2: Cyfweliad

Cymhwysedd

Gofynnir i chi am eich cenedligrwydd ac a oes gennych chi hawl gyfreithiol i weithio yn y Deyrnas Unedig. Pwrpas hyn yw gweld a ydych chi’n gymwys i wneud cais am y swydd wag hon. Mae hyn yn ofyniad ar gyfer gweithio yn y Gwasanaeth Sifil. https://www.gov.uk/government/publications/nationality-rules

Os nad ydych chi’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd, ni fydd eich cais yn cael ei ystyried ymhellach. Os daw’n amlwg yn ddiweddarach yn y broses nad ydych yn gymwys i wneud cais, efallai y bydd eich cais yn cael ei dynnu’n ôl, neu’r cynnig yn cael ei dynnu’n ôl.

Mae’r swydd hon yn agor yn fras i’r grwpiau canlynol:
• gwladolion y DU
• gwladolion Gweriniaeth Iwerddon
• gwladolion gwledydd y Gymanwlad sydd â'r hawl i weithio yn y DU
• gwladolion yr UE, y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein ac aelodau teulu’r gwladolion hynny sydd â statws sefydlog neu gyn-sefydlog o dan Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd (EUSS)
• gwladolion yr UE, y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein ac aelodau teulu’r gwladolion hynny sydd wedi gwneud cais dilys am statws sefydlog neu gyn-sefydlog o dan EUSS
• unigolion â chaniatâd cyfyngedig i aros neu ganiatâd amhenodol i aros a oedd yn gymwys i wneud cais am EUSS ar 31 Rhagfyr 2020 neu cyn hynny
• gwladolion Twrci, a rhai aelodau o deulu gwladolion Twrci sydd wedi cronni’r hawl i weithio yn y Gwasanaeth Sifil

Cynllun Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn Arweinydd Hyderus o ran Anabledd. Rydym yn gwarantu cyfweliad i unrhyw ymgeisydd sydd â nam, cyflwr iechyd, sy'n niwroamrywiol neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain os yw'n bodloni'r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu'r model cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas sy’n analluogi pobl sydd â namau, neu gyflyrau iechyd, sy'n niwroamrywiol neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain.

Rydym wedi ymrwymo i gael gwared ar rwystrau yn y broses recriwtio fel y gall pob aelod o staff (neu ddarpar aelodau staff) berfformio o’u gorau.

Gellir gwneud addasiadau recriwtio ar unrhyw adeg yn y broses recriwtio ar gyfer ymgeiswyr â nam neu gyflwr iechyd, sy'n niwroamrywiol neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. 

Cysylltwch â SicrhauAmrywiaethwrthRecriwtio@llyw.cymru i drafod addasiadau ar gyfer unrhyw ran o'r broses.

Gweithle Gwych i Gyn-aelodau’r Lluoedd Arfog

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu’r Cynllun Gweithle Gwych i Gyn-aelodau’r Lluoedd Arfog. Rydym yn gwarantu y byddwn yn cyfweld unrhyw gyn-aelodau cymwys o’r lluoedd arfog os ydynt yn bodloni meini prawf sylfaenol y swydd.

Partneriaeth Gymdeithasol

Yn Llywodraeth Cymru, mae’r berthynas rhwng y cyflogwr a’r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Credwn mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw i reolwyr ac undebau llafur gydweithio.

Dyma’r 3 undeb llafur a gydnabyddir gennym:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae’r berthynas hon yn seiliedig ar gytundeb partneriaeth. Mae hwn yn nodi sut mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         Cyflog
• Telerau ac amodau
• Strategaeth, polisïau a gweithdrefnau AD
• Iechyd, diogelwch a lles
• Newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i roi llais go iawn i’w haelodau yn y gweithle. Maent yn gwneud yn siŵr bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a’u gwarchod. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes rhagorol o weithio mewn partneriaeth â’i hundebau llafur. Rydym yn eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle.  Rydym yn eich annog i ddysgu mwy am ein hundebau llafur, am weithio mewn partneriaeth, ac i gymryd rhan yn eu gwaith.

Buddiannau

Mae holl staff Llywodraeth Cymru yn aelodau o’r Gwasanaeth Sifil, ac o ganlyniad maent yn gymwys ar gyfer:

 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil
 • 31 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata ar gyfer rhan amser)
 • cyfleoedd hyfforddi a datblygu
 • Cynllun Beicio i’r Gwaith
 • Trefniadau gweithio hyblyg Gweithio'n Glyfar
 • Cynllun Car Gwyrdd (ar yr amod ei fod ar gael)

Os ydych chi’n aelod gweithredol o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, gallwch barhau â’ch aelodaeth drwy gydol eich cyflogaeth gyda ni.

Egwyddorion a chwynion recriwtio

Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Edrychwch ar egwyddorion recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil ar wefan y Comisiwn. info@csc.gov.uk

Os ydych chi’n teimlo nad yw eich cais wedi cael ei drin yn unol â’r egwyddorion hyn a’ch bod yn dymuno gwneud cwyn, anfonwch e-bost at cwynion@llyw.cymru. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfeirio at gyfeirnod y swydd wag.

Os nad ydych chi’n fodlon â’r ymateb a gewch gan Lywodraeth Cymru, gallwch gysylltu â Chomisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Rhaid i bob cais am y swydd hon gael ei wneud gan ddefnyddio ein system ymgeisio ar-lein.


Os oes gennych amhariad sy’n eich atal rhag ymgeisio ar-lein, anfonwch e-bost at ein tîm recriwtio. Gallwch:

 • ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat arall
 • gofyn am addasiad recriwtio i’ch helpu i gyflwyno eich cais

Defnyddiwch y botwm 'Gwneud Cais' i gyflwyno eich cais. Mewngofnodwch neu cofrestrwch i greu cyfrif i wneud cais. Mae cofrestru’n cymryd ychydig funudau a bydd angen cyfeiriad e-bost arnoch chi. 

Ar ôl i chi gofrestru i gael cyfrif a mewngofnodi, byddwch yn cael eich arwain at y ffurflen gais ar-lein. Rhaid i chi lenwi hon a’i chyflwyno cyn y terfyn amser ar y dyddiad cau. Ni fyddwn yn ystyried ffurflen gais anghyflawn.

Os hoffech wneud cais am y swydd wag hon yn Gymraeg, defnyddiwch y ddolen Newid Iaith ar y dudalen hon.  Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na rhai a gyflwynir yn Saesneg. 

Darllenwch y canllawiau i ymgeiswyr i gael rhagor o wybodaeth am y broses recriwtio.

I gael gwybodaeth am Broffiliau Llwyddiant y Gwasanaeth Sifil, cliciwch yma.

Mae’r cyfle hwn ar gau i geisiadau.